نویسنده = آزادبخت، محسن
مقایسه رفتار دانه پنبه تحت تاثیر بارهای مکانیکی مختلف در حالت کرک دار و بدون کرک رقم لطیف

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 17-34

رمضان ساوری؛ محسن آزادبخت؛ شهرام نوروزیه؛ علی متولی


تعیین نیرو و انرژی لازم برای جداسازی غوزه چهار رقم پنبه

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 81-94

مهشید جهانیان؛ محسن آزادبخت؛ علی اصغری؛ شهرام نوروزیه