نویسنده = زینلی، ابراهیم
پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM-iCrop2 برای پیش‌بینی رشد و عملکرد پنبه در ایران

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 49-72

حسین کمری؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ فرشید قادری فر


بررسی اثر گیاهان پوششی زمستانه مختلف و بقایای آنها در کنترل علف‌های هرز و عملکرد پنبه (Gossipiom hirsutum) (رقم گلستان)

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 163-180

سمیه ایری؛ آسیه سیاه مرگویی؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی


بررسی تاثیر نظامهای مختلف خاک ورزی و مدیریت بقایای گندم بر صفات مرفولویک، عملکرد وش و کارایی مصرف آب در پنبه

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 47-66

محمود مالی؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ قربان قربانی نصرآباد