نویسنده = مرادزاده اسکندری، مجتبی
بررسی کارآیی ترکیبات بیولوژیک براساس Bacillus subtilis در کنترل بیماری مرگ گیاهچه پنبه ناشی از Fusarium solani

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-16

سمیه صادقی؛ مجتبی مرادزاده اسکندری؛ فاطمه ازاددیسفانی؛ احمد درخشان


ردیابی آلودگی های فوزاریومی بذور پنبه با استفاده از صفات ریخت شناسی و نشانگر مولکولی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-24

علی اکبرزاده؛ مجتبی مرادزاده اسکندری؛ محمدرضا رمضانی مقدم؛ فاطمه آزاددیسفانی؛ احمد درخشان