کلیدواژه‌ها = وش
واکنش عملکرد و روند تجمع زیست‌توده ارقام جدید پنبه به تراکم

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 1-22

محمد برزعلی؛ فاطمه دینکو


بررسی روند گلدهی، رسیدگی و ابقاء غوزه در تراکم های مختلف ارقام پنبه

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 119-136

ابوطالب عزیزی؛ حمید مدنی؛ موسی الرضا وفایی تبار؛ حسین حیدری شریف آباد؛ اسلام مجیدی هروان


بررسی اثر محلول پاشی سولفات منیزیم و اوره بر عملکرد، خصوصیات کمی و بهبود قرمزی رنگ برگ در دو رقم پنبه

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 179-194

محمودرضا رمضانپور؛ قربانعلی روشنی؛ ساره رجبی اگره