معرفی و شناسایی علف هرز تاج ریزی برگ نقره‎ای در مزارع پنبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

2 مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

3 کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

چکیده

به منظور بررسی همبستگی موجود بین صفات عملکرد و زودرسی با سایر صفات، تعداد 11 رقم زودرس پنبه آپلند به همراه دو رقم شاهد در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در منطقه ورامین طی سال 1811 مورد مطالعه قرار گرفتند. در این مطالعه همبستگی عملکرد و زودرسی با سایر صفات به تفکیک محاسبه گردید. همچنین تجزیه رگرسیون گام به گام برای صفات عملکرد و زودرسی به تفکیک به عنوان متغیر وابسته و سایر صفات به عنوان متغیرهای مستقل به تفکیک ارقام انجام شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که از نظر همبستگی تنوع زیادی بین صفت عملکرد و زودرسی با سایر صفات در بین ارقام وجود دارد. همچنین این تنوع بین ارقام از نظر صفاتی که به عنوان متغیر مستقل وارد مدل رگرسیون چند متغیره می‎شدند نیز وجود داشت. تنوع موجود در میان ارقام از نظر همبستگی صفات راهنمای خوبی برای شناخت بیشتر ارقام و استفاده از آنها در برنامه‎های اصلاحی آینده در جهت شکستن همبستگی‎های نامطلوب و بهبود برخی از صفات مهم به صورت همزمان در ارقام جاری خواهد بود. تاج ریزی برگ نقره‎ای گیاهی دائمی چوبی بوده که از طریق بذر یا با قلمه از برگ‎های پهن علفی تکثیر می‎شود. دارای ساقه‎ای منشعب به ارتفاع تا یک متر است که بطور معمول رشد اندام هوایی طی زمستان متوقف شده و سیستم ریشه گسترده این گیاه تا عمق 3 متر پخش می‎شود. تهاجم تاج ریزی برگ نقره‎ای به کشتزارها و مراتع در اواسط تابستان یعنی هنگام گلدهی گیاهان کاملاً آشکار است. چرخه زندگی این گیاه از 5 مرحله تشکیل شده است که عبارتند از: تجدید حیات رویشی و جوانه‎زنی در بهار؛ نمو رویشی که مدت آن بستگی به زیستگاه )زیست بوم( دارد؛ رویش گل که بطور معمول از بهار تا پایان تابستان و میوه‎دهی از پایان بهار تا پاییز، تاج‎ریزی برگ نقره‎ای نه تنها عمدتاً روی تولیدات زراعی بلکه روی تولیدات دام، محیط زیست و تجارت و روابط بین‎المللی نیز تاثیر منفی دارد. این گونه برای اولین بار از مزارع پنبه استان تهران در سال 1392 گزارش می‎شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction and identification of Solanum elaeagnifolium cavanilles in cotton farms

نویسندگان [English]

  • M. Arabsalmani 1
  • E. Farahani 2
  • H.R. Saeedi 3
1 Assistant Prof., Agriculture and Natural Resources Research Center of Tehran province
2 Expert and Research Agriculture and Natural Resources Research Center of Tehran province
3 Expert and Research Agriculture and Natural Resources Research Center of Tehran province
چکیده [English]

Solanum elaeagnifolium is a woody perennial, seed or vegetative propagated and broadleaved herbaceous. It has branching stems up to 1 m height that often is cease aerial growth during winter and extensive root system spreads to 2 m deep. Invasions of croplands and pastures by S. elaeagnifolium are most conspicuous during midsummer when the plants are flowering. The life cycle of the plant is composed of 5 phases: vegetative regeneration and germination during spring; vegetative development duration which depends on the biotope; flowering from spring to the end of summer and fructification from the end of spring until autumn. S. elaeagnifolium has a negative impact mainly on crop production as like as on livestock production, environment, trade and international relations. This species was reported from cotton fields of Tehran province for the first time in 2013.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cotton
  • herbicide
  • weed
Agence Méditerranéenne de l’Environnement 2006. Opération d’éradication de la morelle jaune sur la commune de Châteauneufles-Martigues, Languedoc-Roussillon (FR). http://www.ame-lr.org/ plantesenvahissantes /solanum_cr.pdf [accessed on 7 November 2006]
Ameur, A., Baye, Y., Bouhache M. and Taleb, A. 2007. Revue des moyens de lutte contre la morelle jaune (Solanum elaeagnifolium Cav.) au Maroc. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 37: 137–144.
Baye, Y., Ameur, A., Bouhache, M. and Taleb, A. 2007. Stratégie de lutte chimique contre la morelle jaune (Solanum elaeagnifolium Cav.) au Maroc. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 37: 145–152.
Baye, Y. and Bouhache, M. 2007. Etude de la compétition entre la morelle jaune (Solanum elaeagnifolium Cav.) et le maïs de printemps (Zea mays L.) Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 37:129–131.
Bothma, A. 2002. Alleopathic potential of silverleaf nightshade (Solanum elaeagnifolium Cav.) MSc (Agric) Horticulture. University of Pretoria, Pretoria (ZA). http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-10072005–121704 [accessed on 7 November 2006]
Boukhris-Bouhachem, S., Hullé, M., Rouzé-Jouan, J., Glais, L. and Kerlan, C. 2007. Solanum elaeagnifolium, a potential source of Potato virus Y (PVY) propagation. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 37: 125–131.
Boyd, J.W., and Murray, D.S. 1982. Growth and development of silverleaf nightshade (Solanum elaeagnifolium). Weed Science 30, 238–243.
Burrows, G.E., Tyrl, R.J. and Edwards, W.C. 1981. Toxic plants of Oklahoma – thornapples and nightshades. Journal of the Oklahoma Veterinary and Medical Association 23, 106–109. California Department for Food and Agriculture (2006) California (US). http://www.cdfa.ca.gov/phpps/ipc/weedinfo/solanum-carolinense.htm [accessed on 23 April 2007]
Chalghaf, E., Aissa, M., Mellassi, H. and Mekki, M. 2007. Maîtrise de la propagation de la morelle jaune (Solanum elaeagnifolium Cav.) dans le gouvernorat de Kairouan (Tunisie). Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 37:132–136.
Cuthbertson, E.G., Leys, A.R. and McMaster G. 1976. Silver leaf nightshade–a Solanum elaeagnifolium 243.
Davis, C.H., Smith, T.J. and Hawkins, R.S. 1945. Eradication of the white horsenettle in southern Arizona. Bulletin No. 195, 1–14 Agricultural Experiment Station. University of Arizona, Tucson (US).
Dollahite, J.W. and Allen, T.J. 1960. Silver leaf Nightshade Poisoning in Livestock. Progress Report no. 2146. Texas Agricultural Experiment Station, Vernon, Texas (US).
Eleftherohorinos, I.G., Bell, C.E. and Kotoula-Syka, E. 1993. Silver leaf nightshade (Solanum elaeagnifolium) control with foliar herbicides. Weed Technology, 7: 808–811.
Gmira, N., Douira, A. and Bouhacje, M. 1998. Ecological grouping of Solanum elaeagnifolium: a principal weed in the irrigated Tadla plain (Central Morocco). Weed Research, 38: 87.
Goeden, R.D. 1971. Insect ecology of silver leaf nightshade. Weed Science, 19: 45–51.
Gorrell, R.M., Bingham, S.W. and Foy, C.L. 1981. Control of horsenettle (Solanum carolinense) fleshy roots in pastures. Weed Science, 29: 586–589.
Hare, J.D. 1990. Ecology and management of the Colorado potato beetle. Annual Review of Entomology, 35: 81–100.
Heap, J.W. and Carter, R.J. 1999. The biology of Australian weeds. 35. Solanum elaeagnifolium Cav. Plant Protection Quarterly, 14: 2–12.
Heap, J., Honan, I. and Smith, E. 1997. Silver leaf Nightshade: A Technical Handbook for Animal and Plant Control Boards in South Australia. Primary Industries South Australia, Animal and Plant. Control Commission, Naracoorte (AU).
Hoffmann, J.H., Moran, V.C. and Impson, F.A.C. 1998. Promising results from the first biological control programme against a solanaceous weed (Solanum elaeagnifolium). Agriculture, Ecosystems and Environment, 70: 145–150.
Hsu, T.W. and Tseng, Y.H. 2003. Solanum elaeagnifolium Cav. (Solanaceae): A noxious weed newly naturalized to Taiwan. Endemic Species Research 5, pp. 49–51. http://wwwdb.tesri.gov.tw /protect/ L2_show_detail.asp?L1_autoid= 20&L2_autoid=75 [accessed on 9 November 2006]
Klein, H. 2001. South Africa and Morocco combine forces against ‘the Devil’s own weed’. Plant Protection News, 58: 10–11.
Maiti, P.C. 1967. Rich sources of solasodine. Current Science, 36: 126.
McLain, J., Castle, S., Holmes, G. and Creamer, R. 1998. Physiochemical characterization and field assessment of Lettuce Chlorosis Virus Plant Disease 82: 1248–1252.
Molnar, V.M. and McKenzie, D.N. 1976. Progress Report on Silver leaf Nightshade Research. Pamphlet no. 61. Keith Turnbull Research Institute, Victoria (AU).
Morton, C.V. 1976. A revision of the Argentine species of Solanum. Academia Nacional de Ciencas, Cordoba (AR).
Northam, F.E. and Orr, C.C. 1982. Effects of a nematode on biomass and density of silver leaf nightshade. Journal of Range Management 35: 536–537.
Olckers, T., Hoffmann, J.H., Moran, V.C., Impson, F.A.C. and Hill, M.P. 1999. The initiation of biological control programmes against Solanum elaeagnifolium Cavanilles and S. sisymbriifolium Lamarck (Solanaceae) in South Africa. African Entomology Memoir, 1: Biological Control of Weeds in South Africa (1990–98), 55–63.
Olckers, T. and Zimmermann, H.G. 1991. Biological control of silverleaf nightshade, Solanum elaeagnifolium, and bugweed, Solanum mauritanum, (Solanaeae) in South Africa. Agriculture, Ecosystems and Environment 37: 137–155.
Parsons, W.T. 1981. Noxious Weeds of Victoria. Inkata Press, Melbourne (AU).
Patrock, R.J. and Schuster, D.J. 1992. Feeding, oviposition and development of the pepper weevil, (Anthonomus eugenii Cano), on selected species of Solanaceae. Tropical Pest Management, 38: 65–69.
Richardson, R.G. and McKenzie, D.N. 1981. Regeneration of, and toxicity of 2, 4-D, to root fragments of silver-leaf nightshade (Solanum elaeagnifolium Cav.). Journal of the Australian Institute of Agricultural Science 47: 48–50.
Robinson, A.F., Orr, C.C. and Heintz, C.E. 1978. Distribution of Nothanguina phyllobia and its potential as a biological control agent of silver leaf nightshade. Journal of Nematology, 10: 361–366.
Roche, C. 1991. Silver leaf Nightshade (Solanum Elaeagnifolium Cav.) Pacific Northwest Extension Publication 365, Washington State University (US).
Rutherford, P.A. 1978. Effect of time of immersion in running and still water on the germination of silver-leaf nightshade (Solanum elaeagnifolium). Proceedings of the first conference of the Council of Australian Weed Science Societies, pp. 372–378. Melbourne, Victoria (AU).
Sforza, R. and Jones, W.A. 2007. Potential for classical bio control of silver leaf nightshade in the Mediterranean Basin. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 37: 156–162.
Stoltsz, C.W. 1994. Vegetative regeneration of the weed Solanum elaeagnifolium (silverleaf nightshade). MSc Thesis. University of Port Elizabeth, Port Elizabeth (ZA).
Stubblefield, R.E. and Sosebee, R.E. 1986. Herbicidal control of silverleaf nightshade. Proceedings of the Western Society of Weed Science 39, 117– 118.
Symon, D.E. 1981. A revision of the genus Solanum in Australia. Journal of the Adelaide Botanical Garden 4: 1–367.
Taleb, A. 2006. Etat actuel de nos connaissances sur les plantes envahissantes au Maroc. In Invasive Plants in Mediterranean Type Regions of the World (ed. Brunel S), pp. 99–107. Council of Europe Publishing, Strasbourg (FR).
Tanji, A., Boulet, C. and Hammoumi, M. 1984. Contribution to the study of the biology of Solanum elaeagnifolium Cav. (Solanaceae), a weed of crops in the irrigated perimeter of the Tadla (Morocco). Weed Research, 24: 401–409.
USDA-NRCS, 2005. The PLANTS Database, Version 3.5 National Plant. Data Center, Baton Rouge (US). http://plants.usda.gov [accessed in February 2006]
Viljoen, B.D. and Wassermann, V.D. 2004. Suppression of Silver-leaf bitter apple (Solanum elaeagnifolium Cav.) by cultivated pasture crops under dry-land conditions: a preliminary study. South African Journal of Plant and Soil, 21: 63–66.
Wapshere, A.J. 1988. Prospects for the biological control of silver-leaf nightshade, Solanum elaeagnifolium, in Australia. Australian Journal of Agricultural Research, 39: 187–197.
Washington State Noxious Weed Control Board, 2006. Silver leaf Nightshade (Solanum elaeagnifolium Cav.). Olympia, Washington (US). http://www.nwcb.wa.gov/weed_info/Solanum_elaeagnifolium.html [accessed on 9 November 2006]
Wassermann, V.D., Zimmermann, H.G. and Neser, S. 1988. The Weed Silverleaf Bitter Apple (‘Satansbos’) (Solanum elaeagnifolium Cav.) with special reference to its status in South Africa. Technical Communication no. 214. Department of Agriculture and Water Supply, Pretoria (ZA).
Yannitsaros, A. and Economidou, E. 1974. Studies on the adventive flora of Greece – I. General. Remarks on some recently introduced taxa. Candollea, 29: 111–119.
Zaki, N., Eljadd, E.L., Oihabi, A., Tanji, A. and Hilali, S. 1995. Effect de la combinaison de la lutte chimique et mécanique sur la Morelle jaune (Solanum elaeagnifolium Cav.) Deuxième congrès de l’AMPP, Rabat (MA).