دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-122 
بررسی پاسخ های دفاعی گیاهچه پنبه به الیسیتورهای قارچ تریکودرما

صفحه 1-17

فاطمه آزاد دیسفانی؛ حمید روحانی؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ عصمت مهدیخانی مقدم


معرفی و شناسایی علف هرز تاج ریزی برگ نقره‎ای در مزارع پنبه

صفحه 35-54

مرتضی عرب سلمانی؛ ابراهیم فراهانی؛ حمید رضا سعیدی


بررسى تاثیر تنش شوری بر میزان تجمع یون‎ها در هفت رقم پنبه

صفحه 65-74

معصومه شابدین؛ محمد علی رضایی؛ عمران عالیشاه؛ سید جلال میر قاسمی


مطالعه تنوع و روابط ژنتیکی بین برخی از ژنوتیپ‎های پنبه دیپلوئید و تتراپلوئید ایران با استفاده از مارکر RAPD

صفحه 75-91

محمد رضا رمضانی مقدم؛ اسلام مجیدی هروان؛ حمید رضا زمانی زاده؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ مهدی عزیزی