مطالعه انبوهی نوسانات جمعیت گونه غالب از سن‌های شکارگر .Orius spp در مزارع پنبه استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار موسسه تحقیقات پنبه کشور

چکیده

در مزارع پنبه کشور دشمنان طبیعی متعددی از شکارگرها، انگل‌ها و عوامل بیماریزا وجود دارند که موجب مرگ و میر در جمعیت آفات پنبه می‌شوند و جمعیت آنها را به تعادل می‌رسانند. سن‌های شکارگر Orius از حشرات مفیدی هستند که می‌توانند در کنترل برخی از آفات پنبه بویژه تریپس Thrips tabaci (L.)، شته (Glove.)Aphis gossypii  و کنه‌ها موثر باشند. با بازدیدهای هفتگی یک بار از دو مزرعه ثابت پنبه در منطقه گرگان و گنبد و با حرکت زیگزاکی رفت و برگشت در طول این مزارع و در فواصل هر 10 متر با تکاندن یک بوته پنبه (‌در مجموع  30 بوته در هر بار نمونه‌برداری از مزرعه و 30 برگ برای آفات مکنده) در نهایت با شمارش سن‌های شکارگر در طول‌ زمان‌های مختلف نمونه برداری، گونه‌های غالب سن‌های شکارگر و جمعیت تریپس و شته سبز پنبه شمارش و در جداول مخصوص ثبت و یادداشت گردید. بررسی‌های انجام شده در طی دو سال نشان می‌دهد که تعداد چهار گونه سن شکاری تحت عناوین: ) Orius minutus (L.) (Hemiptera, Anthocoridae Orius niger(Wolf.) و Orius albidipennis و همچنین سن شکاری دیگر مانند:Nabis  capsiformis (Germar)(Hemiptera, Nabidae) شناسایی شده‌اند و دارای بیشترین جمعیت در مزارع پنبه استان گلستان داشته‌اند. گونه غالب سن شکارگر Orius minutes (L.) در مزاع پنبه استان گلستان می‌باشد. اوج فعالیت جمعیت تریپس از اواخر اردیبهشت تا دهه اول خرداد ماه در منطقه گرگان و از نیمه دوم خرداد تا اوایل تیرماه در منطقه گنبد در مزارع پنبه بوده است. فعالیت جمعیت سن‌های شکارگر در مزارع پنبه استان گلستان همزمان با فعالیت آفات مکنده نظیر تریپس و شته سبز پنبه از نیمه دوم تیر تا اواخر مرداد ماه دارای اوج فعالیت خود می‌باشند. 

کلیدواژه‌ها


1- Al-mansour, A.1993. Study on natural enemies Bemisia tabaci (L.) in Fars
province. 11th proceeding of plant protection Iran.106p.
2- Darvish Mojeni, T. 1996. Study on bio-ecology of Thrips tabaci(L.) in Iran.
Agricultural Research center of Gorgan and Gonbad – Iran. 39p.
3- Darvish Mojeni, T. 2002. Study on population dynamic of Thrips tabaci(L.) in
the fields cotton Golestan province.15th proceeding of plant protection Iran. 76p.
4- Karimiyan, Z. and Khormali, S. 2003. Study on damage bugs in the fields cotton
Golestan province.Cotton research Institute of Iran. 35p.
5- Erphanfar, D. and Ostevan, H. 2002. Study on biodiversity bugs Anthochoridae
in Fars province.11th proceeding of plant protection-Iran. 305p.
6- Lotfalizadeh, H. 2002. Study on natural enemies cotton Ahids in tha Moghan.
15th proceeding of plant protection Iran.62p.
7.Atakan, E., Coll, M. and Rosen, D. 1996. Within-plant distribution of trips and
their predators: effects of cotton variety and developmental stage .Bulletin of
Entomological Research (1996) 86, 641–646.
8.Bohmfalk, G.T Frisbie, R.E. Sterling, W.L. Metzer, R.B. and Knutson, A.E.
1996. Identification, Biology and Sampling of Cotton Insects. Texas
Agricultural of Extension Service. 180pp.
9.King, E.G., and Jackson, R.D. 1985. Biological control of Heliothis, Proceeding of The Workshop on, NewDelhi, India. 11-15, Nov. 1985 Aspect Publishing.
10.Mallah, G.H., Korejo, A.K., Soomro, A.R. and Soomro, A.W. 2001. Population Dynamics of Predatory Insects and Biological Control of Cotton Pests in Pakistan. Journal of Biological Sciences 1, (4): 245-248.
11.Yasunuga, T. 2002. The flower bug genra, Orius Walf (Het.: Anthocoridae) from Japan and Thailand. Appl. Entomol. Zool. 22(2). 387-494.