دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-100 
تعیین دور و عمق مناسب آب آبیاری در کشت دوم پنبه

صفحه 53-62

قربان قربانی نصرآباد؛ عبدالرضا قرنجیکی


تنوع ژنتیکی برای جذب سدیم و پتاسیم و غلظت پرولین و قندهای محلول در گونه‌های زراعی پنبه (Gossypium sp.) تحت شرایط تنش شوری

صفحه 63-77

محمد رضا رمضانی مقدم؛ اسلام مجیدی هروان؛ مهدی عزیزی؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ صدیقه آناهید؛ مهدی مهدوی؛ مهدی زنگی آبادی