تأثیر کمپوست زباله شهری و کود نیتروژن بر ویژگی‌های رشد و عملکرد پنبه رقم ورامین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

چکیده

روند رو به رشد تولید پسماند شهری معضلی است که سلامت جامعه را تهدید کرده و در صورت عدم توجه، خسارات زیست محیطی غیر قابل جبرانی در پی خواهد داشت. در این پژوهش اثرات ترکیبی کمپوست زباله شهری با کود نیتروژن بر ویژگی‌های رشدی و عملکرد پنبه رقم ورامین بررسی گردید. 9 تیمار ترکیبی کمپوست و نیتروژن در قالب طرح کرت های یک‌بار خرد شده با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی استان تهران واقع در شهرستان ورامین در 50 کیلومتری جنوب شرقی تهران در خاکی با بافت لومی انجام شد. تیمارهای شامل کمپوست زباله شهری در سه سطح 0، 20 و 40 تن در هکتار و تیمارهای کود نیتروژن در سه سطح 0، 100 و 200 کیلوگرم در هکتار بودند. نتایج حاصل از اجرای آزمایش نشان داد که اثر تیمارها بر روی صفات مورد بررسی در سطح 1% آماری معنی‌دار شده است. بیشترین مقدار عملکرد وش از مصرف 40 تن کمپوست زباله شهری (4458 کیلوگرم) حاصل گردید و همچنین کاربرد 200 کیلوگرم کود نیتروژن با 4195 کیلوگرم بیشترین عملکرد وش را داشت. بیشترین عملکرد وش از تیمار مصرف توام40 تن در هکتار کمپوست به همراه 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن (4787 کیلوگرم) بدست آمد. بیشترین مقدار بیوماس تر از مصرف 40 تن کمپوست زباله شهری (27930 کیلوگرم) همچنین کاربرد 200 کیلوگرم کود نیتروژن با 26393 کیلوگرم حاصل شد. بیشترین بیوماس تر از تیمار مصرف توام40 تن در هکتار کمپوست به همراه 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن (29922 کیلوگرم) بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


Abdel-Malak, K.I., Radwan, F.E., and Baslious, S.I. 1997. Effect of row width, hill
Spacing and nitrogen levels on seed cotton yield of Giza 83 cotton cultivar.
Egypt. J. Agric. Res. 75:743-752.
Adams, J.F., and Mitchell, C.C. 2000. Soil test nutrient recommendations for
Alabama crops: Nutrient recommendations for cotton. Available at www. ag.
auburn. edu/agrn//croprecs/CopRecs/cc 10. html (accessed 27 Sept. 2003;
verified 13 May 2008). A;abama coop. Ext. Serv., Auburn.
Boquet, D.J., and Breitenbeck, G.A. 2003. Beneficial use of municipal, industrial
and agricultural waste in cotton production, World Cotton Research
Conference, September 6–12, Athens, Greece .
Davari Nejad, G., Hagh Nia, G. 2001. The effect of compost from municipal solid
waste in the production of sugar beet, Conference on renewable resources and
recycling, agriculture, Islamic Azad University of Khorasgan, Isfahan, Iran.366-
349.
Hodgson, A.S. 1988. The effects of duration, timigng and chemical amelioration of
short term water logging during furrow irrigation of cotton. Aust. J. Agric Res.
33: 1019-1028.
Howard, D.D., and Hoskinson, P.E. 1986. Nitrogen fertilization of cotton: Rate and
time of application on a Loring silt loam soil. Tenn. Farm Home Sci. 138:13-19.
Koochaki, A., and Nasiri Mahallati, M. 1992. Crop ecology. Jihad-e- Daneshgahi
of Mashhad University Press. 291 pp.
Koshgoftarmanesh, A.H., and Kalbasi, M. 2000. Effect of municipal waste leachatr
on soil properties and groth and yield of rice. Commun. Soil Sci. Plant Anul.
33: 2011-2020.
Malakouti, M.J. 2000. Sustainable agriculture and improving the performance by
optimizing the fertilizer usage in Iran. Karaj, Iran: Amoozesh Publication.460
pp.
Marjavi, A., and Jahad-Akbar, M. 2002. Effects of municipal compost on the soil
chemical properties, quality and quantity of sugar beet. Beta Vulgaris J. 18: 1-
21.
McCallum, K.R., Keeling, A. ., Beckwith C.P., and Kettewell, S. 1998. Effects of
greenwaste compost on cotton emergence and early growth.Acta Horticulture
467: 313-31825.
Mohammadian, M., and Malakouti, M.J. 2002. Effect of two types of composts on
soil physical and chemical properties and corn yield. J. Soil and Water Sci.
16(2): 143-150.
Rasouli, F., and Maftoun, M. 2008, Effect of soil application of two organic matter
with nitrogen on the growth and chemical composition of rice. Sci. Tech. J.
Agri. Natur. Resources, 46: 705-719.
Rodrigues, M.S., Lopez, J.M., and Lee, H.C. 1996. Use of composted societal
organic waste for sustainable crop production. Sci. composting. 447-456.
Saleh-Rastin, N. 1998. Bio-fertilizers. J. soil and water, 12 (3): 1-8.
Sato, I, Aihara, T., Takada. S., and Sako, K. 1987. Compost fertilization and
reduction of N, K fertilization in sugar beet production. Proceeding of the sugar
research association Japan. No 20, 141 – 145.
Scheffer,M.C., Ronzelli, P.J., and Koehler, H.S. 1993. Influence of organic
fertilization on the biomass, yield and yield composition of the essential oil of
Achlles millefoliom. Acta Horticulture, 331:109-114.
Sikora, L.J. 1996. Effect of compost fertilizer blends on crop growth.The science
of composting. Pub. Blackie, London. 447-456.
Wolkowski, R.P. 2003 , Nitrogen management considerations for land spreading
municipal solid waste compost. J.Environmental Quality, 32:1844-1850.