دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، آبان 1393، صفحه 1-117 
پاسخ ژنوتییپ‎های مختلف پنبه نسبت به شوری خاک در استان گلستان

صفحه 13-26

قربانعلی روشنی؛ عبدالرضا قرنجیکی؛ سید جلال میرقاسمی