بررسی امکان زودکاشتی پنبه با استفاده از پوشش گوگردی بذر و محلول بذرپوش جدید موسسه تحقیقات پنبه کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات‌علمی مؤسسه تحقیقات پنبه کشور،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، گرگان، ایران

چکیده

آزمایش به‌صورت اسپلیت پلات فاکتوریل که فاکتور اصلی شامل تاریخ کاشت در 3 سطح (1-زودکاشتی، 2-کشت مطلوب 3- کشت دیرهنگام) و فاکتور فرعی شامل نوع پوشش بذر در 6 سطح (1-بذرکرک دار بدون پوشش2-بذر دلینته بدون پوشش 4-بذر کرک دار با پوشش محلول بذرپوش 5-بذر دلینته با پوشش محلول بذرپوش 5- بذر کرک­دار گوگردی به­کمک محلول بذرپوش 6-بذر دلینته با پوشش گوگردی به کمک محلول بذرپوش) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار، در گرگان(هاشم­آباد) به مدت دو سال از سال 1389 انجام شد. پوشش بذور پنبه با گوگرد از طرفی نیاز به کرک­زدایی با اسید سولفوریک را برای کشت مکانیزه و از طرف دیگر وجود گوگرد نیاز به استفاده از قارچکش را از بین می­برد. نتایج نشان داد که به جز عملکرد وش، تاریخ کاشت روی سایر صفات تاثیر معنی­داری نداشته است. کشت مطلوب با میانگین 13 غوزه در بوته، کاشت به موقع با میانگین وزن سی غوزه 163گرم، کشت مطلوب با میانگین وش 5/1955 کیلوگرم در هکتار،67 گرم الیاف و 41% الیاف از برتری برخوردار بود. اثر متقابل تاریخ کاشت و سال روی کلیه صفات عملکردی معنی­دار نبود. کاشت دیرهنگام در سال دوم اجری آزمایش با میانگین 18 غوزه در بوته و وزن سی غوزه 164 گرم از شرایط بهتری برخوردار بود. زودکاشتی در سال دوم با میانگین 2845 کیلوگرم در هکتار وش بیشتری تولید کرد. کاشت به موقع در سال دوم با میانگین 73 گرم و 46% بیشترین وزن و درصد الیاف را تولید کرد. پوشش بذر به جز عملکرد وش روی سایر صفات عملکردی اندازه گیری شده تاثیر معنی داری نداشته است. اختصاص بیشترین تعداد غوزه در بوته به تیمار پوشش گوگردی بذر کرک دار (13) حاکی از نقش گوگرد در فرآیند تلقیح گل می­باشد. تیمار یاد شده از بیشترین وزن سی غوزه نیز 164 گرم برخوردار بود. می­توان این مطلب را به نقش گوگرد در اسیمیلاسیون وانتقال بهتر کربوهیدرات‌ها نسبت داد. بیشترین عملکرد وش از تیمار پوشش گوگردی بذر دلینته به کمک محلول با میانگین 1896 کیلوگرم در هکتار به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


Agricuture solutions; quality fertilizer, trusted advice. 2012. Agriculture Solutions Inc., 4603 Perth Road 135, Ontario, Canada, NOK 1XO.

1. Emami,  A. 1997. Plant analizing methods. Technical publication No. 982, Water and Soil Research Institute. Agricultural Education Publishing. Karaj,Iran.(In Persian).

2. Hamedi, F., and Jafari, H. 2007. Investigating the effects of sulfur  thiobacillus bacteria and manure on quantitative and qualitative properties of rapeseed.  Proceedings of the second scientific seminar on the use of oilseeds and vegetable oils in Iran. 113-117. (In Persian)

3. Karimi, F., and  Shabi, M. 2012. Effect of sulfur and manure application on soil pH and absorption of micronutrient elements in calcareous soil, Leaf and rapeseed (Hyola 401). Journal of Agricultural Engineering 35:(1), 91. (In Persian with English abstract)

4. Lajvardi, S.A., and Sharifzadeh, F. 2008. Seed coating technology and its goals. Summary of Articles of the First National Conference on Seed Science and Technology. (In Persian).

5.Nurgholipur, F., and Besharati, H. 2006. Investigating the effect of soil phosphate, sulfur and thiobacillus bacteria on quantitative and qualitative soybean yield and its residual effects on corn. Journal of Soil and Water Sciences. 20(1):122-132.

5. Cifuentes, F.R., and Lindemann, W.C. 1993. Organic matter stimulation of  elemental sulfur oxidation in a calcareous soil. Soil science society of American journal, 27: 727-731.

6. Dogan, T., Aykas, E., Tuvay, N.H., and Zeybekand, A. 2005. A study on pelleting and planting seame (Sesamum indicum) seeds. Asian journal of plant sciences, 4(5):449-454.

7. Elton, R. 2010. http://Southeast farm press.com/Process-allows-cold-weather-planting.

8. Elzakker, Bv. 1999. Organic cotton production. Organic cotton from field to final product.Edited by Dorothy Myer and Sue Stolton. Intermediate technology publications, UK.

9. Jaggi, R.C., Aulakh, M.S., and Sharma, R. 2005. Impacts of elemental S applied under various temperature and moisture regimes on PH and available P in acidic, neutral and alkaline soils. Biology and fertility of soil, 41: 52-58.

10. Kalbasi, M., Filsoof, F., and Rezainejad, Y. 1988. Effect of sulfur treatment on yield and uptake of Fe, Zn and Mn by corn, sorghum and soybean. Journal of plant nutrition, 9(3-7):1001-1007.

11. Kaya, M., Küçükyumuk, Z., and Erdal, E. 2009. Effect of elemental sulfur and sulfur-containing waste on nutrient concentrations and growth on calcareous soil. African journal of biotechnology, 8(18): 4481-4489.

12. NHAES-National human agricultural experiment station,1998.The integrated mechanization system used pelletting sesame seed. Iskan, South Korea.

13. Salimpour, S., and et al. 2010. Enhancing phosphorous availability to canola (Brassica napus L.) using P solubilizing and sulfur oxidizing bacteria. Australian journal of crop science, 4(5): 330-334.

14. Zeybek, A., Dogan, T., and Ozkan, I. 2010. The effects of seed coating treatment on yield components in some cotton varieties. African journal of biotechnology, 9 (37): 6078-6084.