دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، شهریور 1398، صفحه 1-121 
بررسی سودآوری اقتصادی و مالی سیستم‌های مختلف کشت پنبه و تأثیر آن بر الگوی کشت شهرستان گرگان

صفحه 83-98

فهیمه رستمی مسکوپایی؛ علی کرامت زاده؛ رامتین جولایی؛ حبیب الله کشیری