اثر برگ ریز بر صفات کمی و کیفی ارقام پنبه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار موسسه تحقیقات پنبه کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

چکیده

پنبه یکی از گیاهان صنعتی می باشد که در اکثر کشورهای جهان بعنوان یک محصول استراتژیک شناخته شده است. توسعه برداشت مکانیزه بعنوان یک راهکار برای کاهش 30 درصدی هزینه‌ها می تواند قدرت رقابت محصول پنبه را بالا برده و سبب حفظ این محصول در کشور گردد. برای برداشت ماشینی پنبه لازم است که قبل از برداشت از محلول‌های برگ ریز استفاده گردد تا محصول برداشت شده تمیز و با کیفیت باشد. نگرانی از کاهش کیفیت الیاف بدلیل استفاده از برگ ریز سبب اجرای این تحقیق شد. این پروژه در ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم آباد گرگان به مدت دو سال اجرا گردید. این تحقیق با استفاده از طرح اسپلیت پلات در قالب بلوک کامل تصادفی با دو فاکتور در سه تکرار انجام شد. تیمار استفاده و عدم استفاده از برگ ریز بعنوان عامل اصلی و سه رقم گلستان، سپید و اولتان بعنوان عامل فرعی درنظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که اثر متقابل برگ ریز و رقم بر طول الیاف، میکرونری و کیل در سطح پنج درصد خطا معنی دار شده است در صورتی که بر استحکام، نسبت کشش الیاف و وزن غوره اثری نداشته است. استفاده از برگ‌ریز در زمانی که حداقل 50 تا 60 درصد غوزه ها باز باشند سبب کاهش کمی و کیفی محصول نمی شود.

کلیدواژه‌ها


DarvishMojeni, T. 2000. Study the effect of Finish defoliator in cotton. Final report of Agricultural research, education and extension organization. 4-5. (in Persian)

2.Faircloth, J.C., Edmisten, K.L., Wells, R., and Stewart, A.M. 2004. Timing defoliation applications for maximum yields and optimum quality in cotton containing a fruit gap. Crop Science, 44:158-164.

3. Godoy, A.S., Moreno, A.L.E., and Carcia, C.E.A. 1995. Date of chemical defoliation of cotton plants and its effect on yield, earliness and fibre quality. Agriultura Technica En Mexico, 21(2): 171-182.

4.Gwathmey, C.O., and Hayes, R.M. 1997. Harvest- aid interactions under different temperature regimes in field-grown. Journal of Cotton Science, 1:1-9

5.Karademir, E., Karademir, C., and Basbag, S. 2007. Determination the effect of defoliation timing on cotton yield and quality. Journal of Central Euoropean Agriculture8:3. 357-361.

6.Koocheki, A., Jami Hoseyni, M., and NasiriMahalati, M. 1993. Water and soil relations in crops Jihad-e-Daneshgahi of Mashhad University Publications. 3:152. (In Persian)

7.Long, R.L., Bange, M.P., and Gordon, S.G. 2008. Assessing the impact of harvest aid timing on fibre quality and textile perfomance, Beltwide Cotton Conferences, Nashville, Tennessee, January 8-11.

8.Naseri, F. 1993. Cotton. Astane Ghods Razavi publications.1:17. (In Persian)

9.Nemati, N. 2005. Study the physiological effect of date and kind of defoliator in earliness and affect of cotton photosynthesisand population sucking pests transfer to next year. Final report of Agricultural research, education and extension organization.7-21. (In Persian)

10.Nowrouzieh, SH. 2014. Study the effect of defoliator and forward movement in cotton picker efficiency. Final report of Agricultural research, education and extension organization.10-31. (In Persian)

11.Snipes, C.E., and Cathey, G.W. 1994. Influence of early defoliation on cotton yield, seed quality, and fibre properties. Field Crops Research, 37(2): 137-143.