بررسی اقتصادی تولید پنبه در افغانستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 عضو هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

سابقه و هدف: پنبه یکی از گیاهان صنعتی است که محصول آن در صنایع مختلفی مورداستفاده و بهره‌برداری قرارگرفته و فرآورده‌های زیادی برای زندگی انسان‌های فراهم می‌کند. الیاف پنبه در صنایع نساجی، دانه آن در صنایع روغن‌کشی و اضافات آن شامل کنجاله و تفاله در تغذیه دام کاربرد دارد، سطح زیر کشت پنبه در جهان در سال 2018 در حدود 8/31 میلیون هکتار و در کشور افغانستان 36 هزار هکتار و در استان بغلان افغانستان 1440 هکتار است. پنبه در استان بغلان ازنظر سطح زیر کشت در بین محصولات آبی، در رتبه ششم و در بین گیاهان صنعتی در رتبه اول قرار دارد که از سال 1357 به بعد سطح زیر کشت این محصول در استان بغلان حدود 80 درصد کاهش‌یافته است. لذا در این پژوهش به بررسی اقتصادی تولید پنبه در استان بغلان افغانستان پرداخته شد.
مواد و روش­ها: جامعه آماری موردنظر این مطالعه پنبه‌کاران استان بغلان افغانستان بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 132 نمونه انتخاب گردید. در این مطالعه به‌منظور بررسی اقتصادی تولید پنبه شاخص‌های ارزیابی اقتصادی شامل درآمد کل، هزینه کل، بازده ناخالص، سود، بازده سرمایه‌گذاری، نسبت منفعت به هزینه و قیمت تمام‌شده محصول مورد بررسی قرار گرفت است و همچنین بهینه بودن میزان مصرف نهاده­های تولید نیز از طریق تابع تولید مشخص گردید.
یافته­ها: نتایج شاخص­های بررسی اقتصادی تولید پنبه در استان بغلان افغانستان نشان می­دهد که میانگین عملکرد پنبه معادل 3917 کیلوگرم در هکتار، میانگین درآمد معادل 213055 افغانی، میانگین هزینه تولید برابر به 118075 افغانی، میانگین سود برابر با 94980 افغانی و نرخ بازده سرمایه‌گذاری نیز معادل 9/81 درصد در هکتار می­باشد. نتایج تحلیل درآمد به هزینه تولید پنبه نیز نشان می­دهد که به‌طور میانگین به ازای هر افغانی هزینه شده در تولید پنبه معادل 8/1 افغانی درآمد حاصل گردیده است. نتایج برآورد تابع تولید نیز نشان می‌دهد که فرم تابع تولید ترانسندنتال فرم برتر بوده و اکثر ضرایب معنی‌دار هستند، نهاده­های بذر، نیروی کار، کود اوره، کود فسفات، سم قارچ­کش، آب و ماشین‌آلات اثر مثبت و سموم علف‌کش و حشره‌کش اثر منفی بر میزان تولید دارند.
نتیجه ­گیری: به‌طورکلی می­توان گفت که کشت محصول پنبه در استان بغلان افغانستان یک فعالیت سودآور است و میزان مصرف تمام نهاده‌های تولید به جزء حشره‌کش و علف‌کش بهینه می‌باشد. لذا پیشنهاد می‌گردد در راستای افزایش درآمد کشاورزان استان بغلان توسعه سطح زیر کشت محصول پنبه و استفاده بهینه نهاده‌های حشره‌کش و علف‌کش از طریق سیاست‌های قیمتی و همچنین از طریق فعالیت‌های ترویجی برنامه‌ریزی و سیاست­گذاری مناسب صورت گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Investigation of cotton production in Afghanistan

نویسندگان [English]

  • Hafizullah Radmand 1
  • Ali Keramatzadeh 2
  • Ramtin Joolaie 3
  • Farshid Eshraghi 4
1 Department of Agricultural Economics, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Assistant Professor of Agricultural Economics, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources
3 Department of Agricultural Economics, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
4 Department of Agricultural Economics, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Background and Goal: Cotton is one of the industrial crops whose product is used and exploited in various industries and provides many products for human life. Cotton fibers are used in the textile industry, its grains in the lubricant industry, and its additives, including flour and pulp, in animal feed. The area under cotton cultivation in 2018 is about 31.8 million hectares in the world and 36 thousand hectares in Afghanistan, 1440 hectares in Baghlan Afghanistan province. Cotton in Baghlan province ranks sixth among irrigated crops and first among industrial crops in terms of cultivated area. Since 1978, the area of this crop in Baghlan province has decreased by about 80%. Therefore, an economic investigation of cotton production in Baghlan province of Afghanistan was conducted in this study.
Material and Methods: The statistical population of this study was cotton growers in Baghlan province of Afghanistan. 132 samples were selected using stratified random sampling method. In this study, in order to economically evaluate cotton production, economic evaluation indicators including total income, total cost, gross return, profit, return on investment, profit to cost ratio and cost of the product were examined, as well as the optimal amount of input consumption. Production lines were also specified through the production function.
Results: The results of the economic survey indicators of cotton production in Baghlan province of Afghanistan show that the average cotton yield is 3917 kg / ha, the average income is 213055 AFN, the average cost of production is 118075 AFN and the average profit is 94980 AFN. And the return on investment is 81.9% per hectare. The results of cost-benefit (B/C) analysis of cotton production also show that the average income per Afghan spent on cotton production is 1.8 AFN. The production function estimation results also show that the transcendental production function form is the superior form and most of the coefficients are significant. And insecticides have a negative effect on production.
Conclusion: In general, it can be said that cotton cultivation in Baghlan province of Afghanistan is a profitable activity and the consumption of all production inputs except insecticides and herbicides is optimal. Therefore, in order to increase the income of farmers in Baghlan province, it is suggested appropriate planning and policy to develop the area under cotton and the optimal use of insecticides and herbicides through price policies as well as through promotional activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • returns on investment
  • production function
  • revenue
  • profit
  • and production cost