دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 15، اسفند 1400، صفحه 1-152 
بررسی اقتصادی تولید پنبه در افغانستان

صفحه 41-62

10.22092/ijcr.2022.358887.1182

حفیظ الله رادمند؛ علی کرامت زاده؛ رامتین جولایی؛ فرشید اشراقی


اثر تاریخ کاشت بر نمو فنولوژی و عملکرد پنبه

صفحه 103-123

10.22092/ijcr.2021.354790.1171

سعید سلطانی؛ حبیب الله کشیری؛ علی راحمی کاریزکی


گزینش و معرفی ارقام پرمحصول و زودرس پنبه از بین ارقام پیشرفته در استان اردبیل

صفحه 165-177

10.22092/ijcr.2022.357886.1179

سیدیعقوب سیدمعصومی؛ امید سفالیان؛ علی اصغری؛ محمد صدقی؛ محمد رضا زنگی


ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی شش ژنوتیپ جدید در دست معرفی پنبه(Gossypium hirsutum L.)

صفحه 179-201

10.22092/ijcr.2022.359154.1184

آیدین حمیدی؛ عمران عالیشاه؛ محمدرضا راحمی؛ اکرم مهاجر عباسی؛ یاسر جعفری؛ جعفر حسین پور؛ کمال قاسمی بزدی؛ محمدرضا جزایری نوش آبادی؛ مریم نجفیان