ارزیابی تأثیر صابون غیر یونی و برخی سموم شیمیایی جهت کنترل آفات مهم مکنده پنبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه پنبه کشور

2 عضو هیات علمی

3 سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی، مشهد مقدس

چکیده

آفات مکنده پنبه، که در بازه‌هایی از فصل زراعی به‌صورت گروهی در مزرعه ظهور می‌کنند، همواره نقش بسیار کلیدی در کاهش عملکرد کمی و کیفیت الیاف این محصول دارند. بنابراین شناخت ترکیب‌های شیمیایی مؤثر برای مدیریت گونه‌های مختلف آفات مکنده از طریق یک‌بار سم‌پاشی، همواره موردتوجه بوده است. در این پژوهش کارایی تیمارهای: ۱- محلول صابون غیر یونی (ppm۲۰۰۰)، ۲- اسپیروتترامات، ۳- ایمیداکلوپراید، ۴- حشره‌کش افوریا ®2۴۷، ۵- مخلوط صابون غیر یونی (1درصد) و اسپیروتترامات، ۶- مخلوط صابون غیر یونی (1درصد) و ایمیداکلوپراید، ۷- حشره‌کش افوریا® و صابون (1درصد)، ۸- حشره‌کش بوپروفزین (آپلاود®)، ۹- حشره‌کش بوپروفزین و صابون غیر یونی (1درصد)، ۱۰- حشره‌کش دینوتفوران (استارکل®) و تیمار شاهد، علیه برخی آفات مکنده پنبه شامل شته سبز پنبهAphis gossypii ، سفیدبالکBemisia tabaci  و سنک غوزه پنبه Creontiades pallidus در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دو استان مازندران و گلستان در سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌برداری‌ها یک روز قبل و همچنین 3، 7، 14 و 21 روز بعد از محلول‌پاشی در شرایط مزرعه‌ای با رسیدن به حد آستانه، صورت گرفتند. کارایی هر تیمار طبق درصد مرگ‌ومیر اصلاح‌شده بر اساس فرمول هندرسون- تیلتون محاسبه گردید. نتایج تلفات ناشی از اثرات اولیه (3 روز بعد) و ناشی از باقیمانده (21 روز بعد) در هر دو استان مازندران و گلستان، حاکی از کارایی دو حشره‌کش ایمیداکلوپراید همراه با صابون غیر یونی برای آفت سنک غوزه پنبه (به‌ترتیب ۳۷/۸۴ و ۹۱/۵۴ درصد) و شته سبز پنبه (به‌ترتیب ۹۱/۷۹ و ۱۷/۹۷ درصد) به‌عنوان مطلوب‌ترین تیمار بود. حشره‌کش بوپروفزین به‌تنهایی (۹۱/۹۱ و ۶/۹۴ درصد) و به همراه (۹۸/۶۷ و ۰۶/۶۷ درصد) صابون غیر یونی مطلوب‌ترین تیمار در دو استان مازندران و گلستان علیه سفیدبالک پنبه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study non-ionic detergent and synthetic pesticides to control in main sucking pest of cotton

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Jokar 1
  • Mohsen Fathi Sadabadi 2
  • Rohollah Faez 2
  • saedeh sarbaz 3
1 Cotton Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Gorgan, Iran
2 Cotton Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Gorgan, Iran
3 Graduate of Agricultural Entomology Agricultural jahad office, Khorasan razavi
چکیده [English]

Background and objectives: Sucking cotton pests that break out at a certain time during the cotton season have always played a key role in reducing yield and fiber quality. Therefore, efforts have always been made to develop effective chemical control methods to control different species of sucking pests with only one spray
Materials and methods: In this study, the efficacy of the treatments was investigated: 1- non-ionic soap solution (2000 ppm); 2- spirotetramat; 3- imidacloprid; 4- Eforia® (thiamethoxam + lambda-cyhalothrin); 5- mixture of soap (1%) and spirotetramat; 6-Mixture of soap (1%) and imidacloprid; 7- Eforia® and non-ionic soap (1%); 8- Buprofezin insecticide (Applaud ®); 9- Buprofezin with non-ionic soap (1%); 10- Dinotefuran (Starkle ®) and control, against some important cotton aphid pests including Aphis gossypii, Bemisia tabaci and Creontiades pallidus were evaluated in 2018 with three replicates in a randomized complete block design by reaching the threshold and sampling before, 3, 7, 14 and 21 days after spraying under field conditions in Mazandaran and Golestan provinces. Efficiency of treatments was calculated based on percent mortality modified by the Henderson-Tilton formula.
Results: The results of mortality due to initial effects (3 days) and residues (21 days) in both provinces showed that the efficacy of the two insecticides imidacloprid and spirotetramat with nonionic soap against Aphis gossypii and Creontiades pallidus. Buprofezin proved to be a suitable treatment for whitefly control
Conclusion: Non-ionic soaps can be recommended for use with insecticides. On the other hand, non-ionic soap eliminates not only sucking pests but also honeydew to prevent sooty mold and improve cleanliness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aphis gossypii
  • Bemisia tabaci
  • Creontiades pallidus
  • Cotton
  • Non-ionic soap