گزینش و معرفی ارقام پرمحصول و زودرس پنبه از بین ارقام پیشرفته در استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات. دانشگاه محقق اردبیلی

3 عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات - دانشگاه محقق اردبیلی

4 رییس بخش تحقیقات به نژادی موسسه تحقیقات پنبه کشور

چکیده

سابقه و هدف: پنبه یکی از مهمترین محصولات صنعتی در جهان است که برای تولید الیاف و دانه‌های روغنی کشت می‌شود. ارزیابی صفات زراعی به خصوص زودرسی و عملکرد در پنبه ارزشمند بوده و می توان از این طریق برای گزینش ارقام بهتر استفاده کرد. هدف از این تحقیق، دستیابی به ارقام زودرس و پرمحصول پنبه برای استان اردبیل  است.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه 35 رقم و ژنوتیپ پنبه از نظر زودرسی و عملکرد طی دو سال متوالی (1397-1398) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی مغان مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته‌ها: بررسی نتایج نشان داد که درصد زودرسی و صفت عملکرد به‌طور قابل توجهی تحت تاثیر ارقام قرار گرفتند. در بین ارقام، بیشترین عملکرد چین اول و عملکرد کل به ترتیب با مقدار 3454 کیلوگرم در هکتار و 5431 کیلوگرم در هکتار در رقم شایان مشاهده شد، در حالی که بیشترین عملکرد چین دوم با مقدار 2323 کیلوگرم در هکتار و بیشترین زودرسی به میزان 74 درصد در ژنوتیپ آوانگارد ثبت شد. بر اساس تجزیه خوشه ای ارقام پنبه به روش Ward در سه گروه مختلف گروه­بندی شدند. در کلاستر اول، ارقام K8801، ساحل، بختگان، خورشید، مهر، K8802، BC244، SKSH249، آوانگارد، اوپال، N2G80، SKT133، خرداد، ساجدی، GKTB113، لطیف، NSKB23، NSK847، و ورامین، در کلاستر دوم ارقام Sk-G (A-4)، شیرپان 603، O10، تابلادیلا، بلی ایزووار، شیرپان 533، تاشکند، اولتان و 4-s4 و در کلاستر سوم ارقام نازیلی، شماره 228، شماره 200، B557، ارمغان، گلستان و شایان قرار داشتند. ارقام کلاستر دوم از نظر درصد زودرسی و ارقام کلاستر اول از نظر عملکرد چین اول، عملکرد چین دوم بهترین بودند. ارقام کلاستر سوم از نظر عملکرد کل برتری خوبی نشان دادند.
نتیجه‌گیری:  ارزیابی نتایج طیف وسیعی از تنوع را از لحاظ زودرسی و عملکرد در ارقام مورد مطالعه نشان داد. در بین ارقام مورد بررسی، ژنوتیپ آوانگارد از نظر درصد زودرسی، رقم شایان از نظر عملکرد چین اول و عملکرد کل برتر بودند. بنابراین می­توان ژتونتیپ آوانگارد و رقم شایان را برای منطقه مغان توصیه کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selection and introduction of high yield and early cotton cultivars from advanced cultivars in Ardabil province

نویسندگان [English]

  • seyed yaghub seyed masoumi 1
  • omid sofalian 2
  • ali asghari 2
  • mohammad sedghi 3
  • mohammadreza zangi 4
1 Faculty member of Agricultural Research, Education and Extension Organization
2 Department of Agriculture and Plant Breeding. Mohaghegh Ardabili University
3 Faculty member of Department of Agriculture and Plant Breeding- Mohaghegh Ardabili University
4 Head of Racial Research Department of the National Cotton Research Institute
چکیده [English]

Background and objectives: Cotton is one of the world’s most important industrial products, grown for fiber and oilseeds. The evaluation of agronomic traits, especially early maturity and yield in cotton, is valuable and can be used to select better varieties. The purpose of this research is to obtain early and high-yielding varieties in Ardebil province.
Materials and Methods: In this study, 35 cotton cultivars and genotypes were evaluated for early maturity and yield in two consecutive years (2018-2019) in a three replicate randomized complete block design at the Moghan Agricultural Research Station.
Results: The results showed that percentage of earliness and seed cotton traits were significantly affected by plots and varieties over two years. Among the varieties, the highest seed cotton of the first crop seed cotton and total seed cotton was 3454 kg/ha and 5431 kg/ha observed in the variety Shayan, while the highest second crop seed cotton and the earliness percentage were 2323 kg/ha and 74%. in the avant-garde variety. Based on the cluster analysis according to the Ward method, cotton varieties were divided into three different clusters. In cluster 1 were the varieties K8801, Sahel, Bakhtegan, Khorshid, Mehr, K8802, BC244, SKSH249, Avangard, Opal, N2G80, SKT133, Khordad, Sajedi, GKTB113, Latif, NSKB23, NSK847 and Varamin, in cluster 2 were Sk- G (A-4), Shirpan 603, O10, Tabladila, Belizovar, Shirpan 533, Tashkent, Olatn and 4-s4 varieties, and in Cluster 3 were Nazili, No. 228, No. 200, B557, Armaghan, Golestan and Shayan varieties. Cluster 2 cultivars were the best in terms of earliness and cluster 1 cultivars were the best in terms of first-pick seed-cotton, second-pick seed-cotton and total seed-cotton. Third cluster cultivars excelled in seedcotton.
Conclusion: Evaluation of the results showed a wide range of variability in terms of early maturity and seedcotton in the studied cultivars. Among the cultivars studied, Avangarde genotype was better in terms of early maturity, Shayan cultivar in terms of first harvesting and total seedcotton. Therefore, Avangarde genotype and Shayan cultivar can be recommended for Moghan region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cluster analysis
  • Cotton
  • Cultivar
  • Earliness
  • Yield