مطالعه تاثیر تیمار بذور پنبه با چند حشره‌کش علیه تریپس پنبه (Thrips tabaci Lindeman, 1889) در شرایط مزرعه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

2 رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کاشمر

3 هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

10.22092/ijcr.2023.362729.1198

چکیده

سابقه و هدف: تریپس پنبه از آفات مهم اول فصل و اقتصادی پنبه در ایران است. پوره ها و حشرات کامل آفت به محض سبز شدن بوته‌ها، ضمن تغذیه باعث بدشکلی و تغییر شکل برگها، کاهش سطح سبز، ازبین رفتن جوانه انتهایی، کوتولگی و چند شاخه‌ای شدن بوته‌ها، کاهش رشد و درنتیجه کاهش عملکرد محصول می‌گرددند. یکی از روشهای پیشگیری از خسارت آفت تیمارکردن بذر(ضدعفونی) با حشره‌کش‌ها می‌باشد. در این تحقیق اثر تیمار بذور به سه حشره‌کش بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در شرایط مزرعه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: این پروژه در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی انجام شد. فاکتور اصلی(A) در 2 سطح بذر دلینته و کرکدار پنبه و فاکتور فرعی(B) در 7 سطح شامل حشره‌کش جدید تیامتوکسام (کروزر) به میزان 5 و 7 میلی لیتر، ایمیداکلوپرید (گائوچو) و تیودیکارب (لاروین) به میزان 5 و 7 گرم به ازای هر کیلوگرم بذر پنبه و شاهد بدون حشره‌کش مورد بررسی قرار گرفت. برای تیمار کردن بذر، حشره‌کش‌های مورد آزمایش در 25 میلی لیتر آب به ازای هر کیلو گرم بذر مخلوط شده و سپس بذور پنبه را داخل محلول حاصله قرار داده و به مدت 10 دقیقه بهم زده شدند. پس از آغشته شدن تمام سطوح بذور به محلول سمی، بذور تیمار شده روی ورق کاغذی قرار گرفت تا کاملاً خشک شدند و 24 ساعت بعد کشت در مزرعه انجام شد پس از سبز شدن بوته‌های پنبه، آماربرداری از هفته اول تا پنجم بعد از سبز شدن انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده نرم افزار SAS Ver.16 و مقایسه میانگین‌ها با ازمون چند دامنه‌ای دانکن انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که نوع بذر (دلینته یا کرک دار بودن) روی اثر بخشی تیمار بذر برای کنترل آفت تریپس پنبه تاثیری نداشت ولی بین تیمارهای حشره‌کش از نظر تعداد آفت تفاوت معنی‌داری مشاهده گردید. در بین حشره‌کش‌های مورد آزمایش حشره‌کش گائوچو به میزان 7 گرم و کروزر به میزان 7 میلی لیتر در یک کیلوگرم بذر به صورت تیمار بذر بیشترین تاثیر را در پیشگری از خسارت این آفت داشته و قابل توصیه می‌باشند.
نتیجه‌گیری کلی: با توجه به نتایج این تحقیق می‌توان گفت که حشره‌کش‌های کروزر (7 میلی لیتر ) و گائوچو (7 میلی لیتر) به ازای یک کیلوگرم بذر بهترین نتیجه را نشان دادند. لذا برای پیشگیری از تغذیه و خسارت تریپس و حتی سایر آفات مکنده اول فصل در پنج هفته اول دوره رشدی گیاه، این دو حشره‌کش برای بذور کرکدار و بدون کرک(دلینته) به صورت دستی یا مکانیزه در کارخانجات دلنتیه‌گیری بذر توصیه می‌‌گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the effects of seed treatment with several insecticides against cotton thrips (Thrips tabaci Lindeman, 1889) in field conditions

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Golmohammadi 1
  • Mohammad Sirjani 2
  • Gholamreza Tavakoli 3
1 s
2 Kashmar
3 Birjand
چکیده [English]

Background and Objectives: Cotton thrips is one of the most important pests of cotton in the first season and economically in Iran. Nymphs and mature insects of thrips cause deformation of leaves, reduction of green area, loss of terminal bud, dwarfing and multiple branching of plants, reduced growth and consequently lower yield. One way to prevent pest infestation is to treat the seed with insecticides. In this study, the effects of seed treatment with three insecticides were investigated as a factorial experiment in the form of a randomised complete block trial under field conditions.
Materials and Methods: This project was conducted in the form of a factorial experiment based on a randomised complete block trial with three replications in the provinces of Khorasan-e Razavi and Khorasan-e South. The main factor (A) was tested in 2 stages of delinated and hairy cotton seeds and the secondary factor (B) in 7 stages with the new insecticide thiomethoxam (Cruiser®) at 5 and 7 mm, imidacloprid (Gaucho®) and thiodicarb at 5 and 7 grammes per kilogramme and the control without insecticide. To treat the seeds, the tested insecticides were mixed in 25 ml of water for each kilogramme of seeds, the cotton seeds were placed in the resulting solution and stirred for 10 minutes. After all surfaces of the seeds were covered with the toxic solution, the treated seeds were placed on a paper sheet until they were completely dry, and then cultivation was carried out in the field. After the cotton plants germinated, the evaluations were collected from the first to the fifth week after germination. The data was analysed using SAS software and the mean values were compared using the Duncan multiple range test.
Results: The results showed that the type of seed (bordered or hairy) had no effect on the efficacy of the seed treatment to control the cotton thrips pest, but the insecticide treatments differed significantly from each other in terms of the number of pests. Of the insecticides tested, Gaucho insecticide at a dosage of 7 grams and Cruzer insecticide at a dosage of 7 ml per kilogram of seed had the greatest effect as a seed treatment in preventing damage from first season cotton pests such as thrips.
Conclusion: According to the results of this test, it can be said that Cruiser® insecticides (7 ml per kg of seed) showed the best results as a seed treatment. To prevent feeding and damage by thrips and even other first season sucking pests in the first five weeks of the plant's growing season, this insecticide is recommended for hairy and non-hairy seeds manually or mechanically in seed treatment farms.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Larvin®
  • Cruiser®
  • Gaucho® and delineate