دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، بهمن 1401 
ارزیابی عملکرد وش و اجزای آن، زودرسی و کیفیت الیاف ارقام خارجی پنبه در استان گلستان

صفحه 95-116

10.22092/ijcr.2023.362052.1195

آیدین حمیدی؛ مهرناز مهرآور؛ فاطمه دینکو؛ رضا نور زیارت؛ حسن ملکی زیارتی؛ عطیه صفرنژاد؛ فاطمه خلقتی بنا؛ کامران رهنما؛ زرین منفرد؛ فرداد اسدی؛ علی اکبر کتولی نژاد