ارزیابی عملکرد وش و اجزای آن، زودرسی و کیفیت الیاف ارقام خارجی پنبه در استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی

2 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان-

3 واحد ثبت و گواهی بذر و نهال استان گلستان

4 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، دفتر اقتصادی- اجتماعی،

5 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، بخش بیماری‌های گیاهی-کرج

6 دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

7 اداره کل پنبه و دانه‌های روغنی، سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان- گرگان

8 شرکت مزرعه نمونه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (شرکت سهامی خاص)

10.22092/ijcr.2023.362052.1195

چکیده

ارزش زراعی و مصرف (VCU) شش رقم جدید خارجی پنبه با منشاء ترکیه: شامل ارقام کاریزما، لیدیا، PG2018، BA440، فلش و ادسا در مقایسه با ارقام لطیف و گلستان به‌عنوان شاهد در استان گلستان (انبار الوم) در سال‌های1396 و 1397 با تعیین عملکرد وش و اجزای آن (تعداد قوزه در هر بوته و وزن تک قوزه)، زودرسی، خصوصیات کیفیت الیاف شامل کیل، طول، ظرافت، کشش، استحکام، یکنواختی، زردی و درخشندگی الیاف و تحمل به پژمردگی ورتیسلیومی ارزیابی شد. تجزیه واریانس مرکب در زمان نشان داد عملکرد وش، کیل، طول، ظرافت، استحکام، یکنواختی و زردی الیاف در سال‌های اجرای آزمایش به‌طور معنی‌داری متفاوت بود. همچنین ارقام مورد بررسی از نظر صفات عملکرد وش، وزن قوزه، کیل، طول، ظرافت و استحکام الیاف تفاوت معنی‌دار داشتند و اثرمتقابل رقم×سال برای کشش و درخشندگی الیاف معنی‌دار بود. رقم جدید خارجیPG2018 با مدت دوره از کاشت تا شکفتگی کامل قوزه‌های25/96 روز در سال اول زودرس‌ترین رقم بود. کیل، ظرافت، استحکام و یکنواختی الیاف در سال دوم بیشتر از سال اول بود. بیشترین کیل الیاف به رقم جدید خارجی PG2018تعلق داشت و این رقم از کمترین طول الیاف برخوردار بود. الیاف ارقام جدید خارجی لیدیا وBA440 از بیشترین استحکام برخوردار بودند. رقم جدید خارجیPG2018 در سال اول دارای بیشترین عملکرد وش(3/3705 کیلوگرم در هکتار) بود. الیاف رقم جدید خارجی ادسا در سال اول از بیشترین کشش برخوردار بود. رقم جدید خارجی لیدیا در سال اول دارای بیشترین درخشندگی الیاف بود. همچنین ارقام جدید خارجیBA440 و لیدیا متحمل‌ترین ارقام نسبت به به پژمردگی ورتیسلیومی بودند. .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Six Foreign Cotton Cultivars Seed Cotton Yield and its Components, Earliness and Fiber quality in Golestan Province

نویسندگان [English]

 • AIDIN HAMIDI 1
 • Mehrnaz Mehravar 2
 • Fateme Dinkou 2
 • Reza Noor Ziarat 2
 • Hassan Maleki Ziarati 3
 • atieh safarnezhad 4
 • Fatemeh Khelghatibana 5
 • Kamran Rahnama 6
 • Zarrin Monfared 7
 • Fardad Asadi 8
 • Ali Akbar Katoolinejad 8
1 Scientific member
2 Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Golestan province Agriculture and Natural Resources Research and Education center (Gorgan) Seed and Plant Certification and Registration Unit, Gorgan
3 Seed and Plant Registration and Certification unit of Golestan Province
4 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
5 Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Plant Pathology department, Iranian Research Institute of Plant Protection, Karaj
6 Plant Protection Department of Agriculture Faculty of Gorgan Agricultural Science and Natural Resources University
7 Jihad-e-Agriculture Organization of Golestan province-Gorgan
8 Mazrae Nemoone Artesh Agro-Industry Company
چکیده [English]

Background and Objectives: Cultivars are the most important factor in achieving optimum quantity and quality of produce, and cotton is one of the most important industrial crops. The aims of introducing new cotton varieties are to increase yield, earliness and resistance to biotic and abiotic stress factors. Despite the improvement and introduction of many new cotton varieties in Iran in recent years, new foreign cotton varieties have also been registered, introduced and marketed in Iran for the first time. Therefore, the cultivation of new foreign cotton varieties that are early maturing, high yielding and have good fiber quality is part of the Ministry of Agriculture's development plan for cotton cultivation. This study was conducted to evaluate and compare the cotton seed yield and its components as well as some fiber quality characteristics of new cotton varieties grown in Golestan province in Anbar Olum region in order to introduce and market these varieties.
Materials and Methods: Value of Cultivation and Use (VCU) of six new Turkish cotton varieties, including Carisma, Lydia, PG2018, BA440, Flash and Edesa, compared to Latif and Sahel varieties as control in Fars (Darab) province, evaluated in 2016 and 2017 by determining cotton seed yield and its components (number of bolls per plant and weight of a boll), earliness and fiber quality, including fiber percentage, length, fitness, flexibility, firmness, uniformity, yellowing and brightness, and verticellium wilt tolerance.
Results: Combined analysis of variance over time showed that seed cotton yield, ginning performance, length, fineness, strength, uniformity, and fiber yellowing were significantly different among years of the experiment. In addition, the tested varieties differed significantly in terms of cotton seed yield, boll weight, ginning performance, fibre length, fineness and strength, and the interaction effect of variety x year was significant for fibre elasticity and reflectance. The new foreign variety PG2018 was the earliest maturing variety with a duration of 96.25 days from planting to full boll opening in the first year. The fineness, strength and uniformity of the fibres in the second year were higher than in the first year. The new foreign variety PG2018 had the highest grain yield, and this variety had the lowest fibre length. The fibres of the new foreign varieties Lydia and BA440 had the highest strength. The new foreign variety PG2018 had the highest cotton seed yield in the first year (3705.3 kg/ha). The fibres of the new foreign variety Edesa had the highest elasticity in the first year. The new foreign variety Lydia had the highest fibre reflectance in the first year. In addition, the new foreign varieties BA440 and Lydia were the most tolerant varieties to Verticillium wilt.
Conclusion: Based on the results of this study, among the six new foreign cotton varieties evaluated, the new foreign varieties BA440 and Lydia are recommended as new varieties for cultivation in Golestan province, considering the cotton seed yield and earliness of the new foreign variety PG2018, as well as ginning performance and tolerance to Verticillium wilt. In addition, these varieties should be prioritised as new varieties for cultivation in Golestan province.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Upland cotton
 • Fiber technological characteristics
 • Tolerance to Verticillium wilt