نویسنده = رمضانی مقدم، محمد رضا
تعداد مقالات: 2
1. ردیابی آلودگی های فوزاریومی بذور پنبه با استفاده از صفات ریخت شناسی و نشانگر مولکولی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-24

علی اکبرزاده؛ مجتبی مرادزاده اسکندری؛ محمدرضا رمضانی مقدم؛ فاطمه آزاددیسفانی؛ احمد درخشان


2. ارزیابی برخی از واکنشهای فیزیولوژیک ارقام حساس و متحمل پنبه در شرایط تنش خشکی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 91-108

حمید رضا مهر آبادی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ محمد رضا رمضانی مقدم