نویسنده = نوروزیه، شهرام
تعداد مقالات: 3
1. عملکرد پنبه و برخی از ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک در مقابل روش های مختلف خاک وررزی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 55-74

مریم نوروزی قلی آباد؛ حسینعلی شمس آبادی؛ شهرام نوروزیه


2. ارزیابی ماشین نیمه مکانیزه برداشت پنبه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 103-118

حسین رستمی؛ حسینعلی شمس آبادی؛ شهرام نوروزیه


3. بررسی اثر خاک‎ورزی حفاظتی و تراکم بوته بر عملکرد دو رقم پنبه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 105-122

مریم نوروزی؛ حسینعلی شمس آبادی؛ شهرام نوروزیه