نویسنده = متولی، علی
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی ریاضی ویژگی های گرمایی دانه پنبه کرک دار و بدون کرک در سه رقم جدید پنبه کاشمر، لطیف و خورشید در دماهای مختلف

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-32

رمضان ساوری؛ محسن آزادبخت؛ شهرام نوروزیه؛ علی متولی