نویسنده = آزاد دیسفانی، فاطمه
ردیابی آلودگی های فوزاریومی بذور پنبه با استفاده از صفات ریخت شناسی و نشانگر مولکولی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-24

علی اکبرزاده؛ مجتبی مرادزاده اسکندری؛ محمدرضا رمضانی مقدم؛ فاطمه آزاددیسفانی؛ احمد درخشان


ارزیابی مقاومت نسبی ارقام پنبه در برابر قارچ Alternaria alternata

دوره 3، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 87-97

هادی خسروی؛ مهدی جهانی؛ فاطمه آزاددیسفانی؛ عباس محمدی


بررسی پاسخ های دفاعی گیاهچه پنبه به الیسیتورهای قارچ تریکودرما

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-17

فاطمه آزاد دیسفانی؛ حمید روحانی؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ عصمت مهدیخانی مقدم