نویسنده = عرب سلمانی، مرتضی
معرفی و شناسایی علف هرز تاج ریزی برگ نقره‎ای در مزارع پنبه

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 35-54

مرتضی عرب سلمانی؛ ابراهیم فراهانی؛ حمید رضا سعیدی