نویسنده = برهان سهرابی مشک آبادی
ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و مکانیسم‌های فیزیولوژیکی بذر پنبه استحصالی از تنش‌های آبی

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 161-188

ام البنین چکانی؛ الهام فغانی؛ محمدرضا داداشی؛ حسین عجم نوروزی؛ برهان سهرابی مشک آبادی


تاثیر سطوح مختلف شوری و مقدارآب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط ‏آبیاری کامل و آبیاری بخشی ریشه

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 73-90

داود فتحی؛ برهان سهرابی؛ علی شاهنظری؛ محمود رائینی سرجاز؛ حسن مختارپور


کاهش اثر سوء تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه با استفاده از سوپر جاذب

دوره 2، شماره 2، آبان 1393، صفحه 107-117

سیدمحمدرضا احمدی؛ برهان سهرابی؛ هاشم امین پناه