نویسنده = رمضانی مقدم، محمد رضا
پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد پنبه به مصرف خاکی و محلول پاشی عناصر غذایی آهن و روی

دوره 2، شماره 2، آبان 1393، صفحه 43-57

سید مجتبی نوری‌حسینی؛ حمیدرضا ذبیحی؛ محمد رضا رمضانی مقدم


تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه

دوره 1، شماره 2، آبان 1392، صفحه 43-55

حمید رضا ذبیحی؛ محمد رضا رمضانی مقدم؛ سید مجتبی نوری حسینی


بررسی آفات ارقام پنبه متحمل به خشکی در منطقه کاشمر

دوره 1، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 43-52

محمد سیرجانی؛ محمد رضا رمضانی مقدم


تنوع ژنتیکی برای جذب سدیم و پتاسیم و غلظت پرولین و قندهای محلول در گونه‌های زراعی پنبه (Gossypium sp.) تحت شرایط تنش شوری

دوره 1، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 63-77

محمد رضا رمضانی مقدم؛ اسلام مجیدی هروان؛ مهدی عزیزی؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ صدیقه آناهید؛ مهدی مهدوی؛ مهدی زنگی آبادی