نویسنده = عزیزی، مهدی
مطالعه تنوع و روابط ژنتیکی بین برخی از ژنوتیپ‎های پنبه دیپلوئید و تتراپلوئید ایران با استفاده از مارکر RAPD

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 75-91

محمد رضا رمضانی مقدم؛ اسلام مجیدی هروان؛ حمید رضا زمانی زاده؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ مهدی عزیزی


بررسی امکان کشت دوم پنبه پس از محصولات زمستانه در استان گلستان

دوره 1، شماره 2، آبان 1392، صفحه 57-68

سعید سلطانی؛ عمران عالیشاه؛ مهدی عزیزی


تنوع ژنتیکی برای جذب سدیم و پتاسیم و غلظت پرولین و قندهای محلول در گونه‌های زراعی پنبه (Gossypium sp.) تحت شرایط تنش شوری

دوره 1، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 63-77

محمد رضا رمضانی مقدم؛ اسلام مجیدی هروان؛ مهدی عزیزی؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ صدیقه آناهید؛ مهدی مهدوی؛ مهدی زنگی آبادی