نویسنده = قاسمی بزدی، کمال
اثر تنظیم کننده‌های رشد بر صفات رویشی و زایشی تعدادی از ارقام تجاری پنبه در شرایط گرگان

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 91-106

اسحاق آرخی؛ کمال قاسمی بزدی؛ حسین عجم نوروزی؛ الهام فغانی


ارزیابی همبستگی بین خصوصیات مورفولوژیکی در ارقام مختلف دو گونه تتراپلویید پنبه

دوره 4، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 45-62

سیدنصرالله محسنیان؛ کمال قاسمی بزدی؛ محمدرضا داداشی


تاثیر غلظت‎های مختلف‌ توکسین قارچ ورتیسیلیوم بر رشد نسبی کالوس‌ ارقام پنبه

دوره 1، شماره 2، آبان 1392، صفحه 1-13

خجسته مهدویان؛ کمال قاسمی بزدی؛ حسین عباسپور