نویسنده = جعفر آقایی، مجید
مطالعه برخی تغییرات بیوشیمیایی در ژنوتیپ‏ های‏ پنبه در شرایط آبیاری با آب شور

دوره 4، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 27-44

مجید جعفرآقایی؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ سرالله گالشی


عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم پنبه تحت تاثیر تراکم‎های مختلف

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 55-64

مجید جعفر آقایی؛ امیر هوشنگ جلالی