نویسنده = حسن مختارپور
بررسی عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در سیستم های کشت نشایی ومستقیم بذر در شرایط آب و هوایی گرگان

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 209-230

محمد رضایی؛ محمدرضا داداشی؛ حسن مختارپور؛ حسین عجم نوروزی


تاثیر سطوح مختلف شوری و مقدارآب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط ‏آبیاری کامل و آبیاری بخشی ریشه

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 73-90

داود فتحی؛ برهان سهرابی؛ علی شاهنظری؛ محمود رائینی سرجاز؛ حسن مختارپور