نویسنده = سلطانی، افشین
پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM-iCrop2 برای پیش‌بینی رشد و عملکرد پنبه در ایران

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 49-72

حسین کمری؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ فرشید قادری فر


بررسی اثر گیاهان پوششی زمستانه مختلف و بقایای آنها در کنترل علف‌های هرز و عملکرد پنبه (Gossipiom hirsutum) (رقم گلستان)

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 163-180

سمیه ایری؛ آسیه سیاه مرگویی؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی