نویسنده = سهرابی، برهان
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر سطوح مختلف کم آبیاری در آبیاری بارانی بر عملکرد و کارآیی مصرف آب پنبه

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 117-130

برهان سهرابی؛ جواد رضایی


2. تابع تولید رقم های گلستان و ارمغان در کشت تاخیری کلزا-پنبه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 91-102

برهان سهرابی


3. کاهش اثر سوء تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه با استفاده از سوپر جاذب

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 107-117

سیدمحمدرضا احمدی؛ برهان سهرابی؛ هاشم امین پناه