نویسنده = نوروزیه، شهرام
مقایسه رفتار دانه پنبه تحت تاثیر بارهای مکانیکی مختلف در حالت کرک دار و بدون کرک رقم لطیف

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 17-34

رمضان ساوری؛ محسن آزادبخت؛ شهرام نوروزیه؛ علی متولی


اثر برگ ریز بر صفات کمی و کیفی ارقام پنبه

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 57-68

شهرام نوروزیه


بررسی کارآیی ماشین وش‌چین در ارقام جدید پنبه

دوره 6، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 75-94

محمد علی جعفری؛ عباس رضایی اصل؛ شهرام نوروزیه


تعیین نیرو و انرژی لازم برای جداسازی غوزه چهار رقم پنبه

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 81-94

مهشید جهانیان؛ محسن آزادبخت؛ علی اصغری؛ شهرام نوروزیه