نویسنده = نوروزیه، شهرام
تعداد مقالات: 5
1. اثر برگ ریز بر صفات کمی و کیفی ارقام پنبه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 57-68

شهرام نوروزیه


2. بررسی کارآیی ماشین وش‌چین در ارقام جدید پنبه

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 75-94

محمد علی جعفری؛ عباس رضایی اصل؛ شهرام نوروزیه


3. تعیین نیرو و انرژی لازم برای جداسازی غوزه چهار رقم پنبه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 81-94

مهشید جهانیان؛ محسن آزادبخت؛ علی اصغری؛ شهرام نوروزیه


4. مدل‌سازی ریاضی ویژگی های گرمایی دانه پنبه کرک دار و بدون کرک در سه رقم جدید پنبه کاشمر، لطیف و خورشید در دماهای مختلف

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-32

رمضان ساوری؛ محسن آزادبخت؛ شهرام نوروزیه؛ علی متولی


5. بررسی و تعیین سمپاش مناسب جهت افزایش کارآیی سموم در مبارزه با آفات مکنده پنبه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 13-27

شهرام نوروزیه؛ روح ا... فائز