دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، اسفند 1397، صفحه 1-130 
ردیابی آلودگی های فوزاریومی بذور پنبه با استفاده از صفات ریخت شناسی و نشانگر مولکولی

صفحه 1-24

10.22092/ijcr.2019.116053.1098

علی اکبرزاده؛ مجتبی مرادزاده اسکندری؛ محمدرضا رمضانی مقدم؛ فاطمه آزاددیسفانی؛ احمد درخشان


تاثیر آبیاری و سیستم کشت بر پارامترهای مورفولوژیکی و عملکرد دو رقم پنبه

صفحه 43-54

10.22092/ijcr.2019.116889.1104

سعید خواجه دنگلانی؛ حسین عجم نوروزی؛ قربان قربانی نصرآباد؛ محمد رضا داداشی