دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، شهریور 1397، صفحه 1-130 
بررسی بانک بذر علف های هرز مزارع پنبه استان گلستان

صفحه 65-80

معصومه یونس آبادی؛ روح الله فائز؛ فرشید قادری فر؛ علیرضا ساوری نژاد؛ حبیب الله کشیری


تعیین نیرو و انرژی لازم برای جداسازی غوزه چهار رقم پنبه

صفحه 81-94

مهشید جهانیان؛ محسن آزادبخت؛ علی اصغری؛ شهرام نوروزیه


غربالگری ژنوتیپ‎ های پنبه از نظر کارایی و پاسخ به پتاسیم با استفاده از تجزیه خوشه‎ ای

صفحه 95-114

عبدالرضا قرنجیکی؛ اسماعیل دردی پور؛ عمران عالیشاه؛ فرشید قادری فر