نویسنده = زنگی، محمد رضا
ارزیابی الگوی کاشت برعملکرد و کیفیت برداشت مکانیزه ارقام کلاستر پنبه

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 231-234

سعید سلطانی؛ شهرام نوروزیه؛ محمد رضا زنگی؛ پریسا هروی