نویسنده = فائز، روح اله
بررسی تاثیر ضدعفونی بذور با برخی سموم و مواد غیر‌شیمیایی علیه بیماری‌ها و آفات اول فصل پنبه

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 181-192

محمد رضی نتاج؛ روح الله فائز؛ عبدالرضا قرنجیکی


بررسی بانک بذر علف های هرز مزارع پنبه استان گلستان

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 65-80

معصومه یونس آبادی؛ روح الله فائز؛ فرشید قادری فر؛ علیرضا ساوری نژاد؛ حبیب الله کشیری


بررسی تاثیر مواد شیمیایی و غیرشیمیایی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد پنبه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 17-26

محمدحسین حدادی؛ روح اله فائز؛ مسعود محسنی؛ عمران عالیشاه