دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آبان 1392، صفحه 1-111