دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آبان 1392، صفحه 1-111 
تأثیر حذف یارانه حامل‌های انرژی بر هزینه تولید و قیمت تمام‌ شده محصول پنبه (مطالعه موردی استان گلستان)

صفحه 29-41

سیمین دخت قاسمیان؛ علی دریجانی؛ سید صفدر حسینی؛ ابراهیم حسن پور؛ سید علیرضا بی نظیر


تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه

صفحه 43-55

حمید رضا ذبیحی؛ محمد رضا رمضانی مقدم؛ سید مجتبی نوری حسینی