دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 1-105 
ارزیابی تمایز، یکنواختی و پایداری(DUS) ارقام رایج و جدید پنبه(Gossypium hirsutum L.and G. barbadense) با استفاده از خصوصیات ریخت شناختی

صفحه 1-25

10.22092/IJCR.2016.106767

آیدین حمیدی؛ کمال قاسمی بزدی؛ عبادا... بانیانی؛ محمدحسن حکمت؛ عمران عالیشاه؛ مرتضی عرب سلمانی؛ موسی الرضا وفایی تبار؛ علی اصغر میری؛ فردین خزائی


ارزیابی مقاومت نسبی ارقام پنبه در برابر قارچ Alternaria alternata

صفحه 87-97

10.22092/ijcr.2016.106778

هادی خسروی؛ مهدی جهانی؛ فاطمه آزاددیسفانی؛ عباس محمدی