دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 1-105 
ارزیابی تمایز، یکنواختی و پایداری(DUS) ارقام رایج و جدید پنبه(Gossypium hirsutum L.and G. barbadense) با استفاده از خصوصیات ریخت شناختی

صفحه 1-25

آیدین حمیدی؛ کمال قاسمی بزدی؛ عبادا... بانیانی؛ محمدحسن حکمت؛ عمران عالیشاه؛ مرتضی عرب سلمانی؛ موسی الرضا وفایی تبار؛ علی اصغر میری؛ فردین خزائی


تعیین شاخص‌های مناسب برای ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های پنبه

صفحه 41-53

سامان صدیق؛ محمد ضابط؛ محمد قادر قادری؛ علی رضا صمد زاده


ارزیابی مقاومت نسبی ارقام پنبه در برابر قارچ Alternaria alternata

صفحه 87-97

هادی خسروی؛ مهدی جهانی؛ فاطمه آزاددیسفانی؛ عباس محمدی