دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، بهمن 1395، صفحه 1-138 
بررسی کارآیی استفاده پتاسیم توسط ژنوتیپ های مختلف پنبه در دو خاک مختلف

صفحه 1-16

10.22092/ijcr.2017.112853

صفورا شفایی؛ اسماعیل دردی پور؛ فرهاد خرمالی؛ فرشاد کیانی؛ عبدالرضا قرنجیکی


بررسی اثر زمان پاشش برگ‌ریز و سرعت پیشروی ماشین وش چین بر کیفیت الیاف

صفحه 115-130

10.22092/ijcr.2017.113081

فرامرز درویش مجنی؛ شمس اله عبداله پور؛ شهرام نوروزیه؛ تقی درویش مجنی