دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، بهمن 1395، صفحه 1-138 
1. بررسی کارآیی استفاده پتاسیم توسط ژنوتیپ های مختلف پنبه در دو خاک مختلف

صفحه 1-16

صفورا شفایی؛ اسماعیل دردی پور؛ فرهاد خرمالی؛ فرشاد کیانی؛ عبدالرضا قرنجیکی


3. مطالعه برخی تغییرات بیوشیمیایی در ژنوتیپ‏ های‏ پنبه در شرایط آبیاری با آب شور

صفحه 27-44

مجید جعفرآقایی؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ سرالله گالشی


8. بررسی اثر زمان پاشش برگ‌ریز و سرعت پیشروی ماشین وش چین بر کیفیت الیاف

صفحه 115-130

فرامرز درویش مجنی؛ شمس اله عبداله پور؛ شهرام نوروزیه؛ تقی درویش مجنی