دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-118 
1. عوامل موثر بر واکنش سطح زیرکشت پنبه در استان گلستان

صفحه 1-16

فردیس مهرگان؛ علی کرامت زاده؛ فرشید اشراقی؛ فرهاد شیرانی بیدآبادی


2. بررسی تاثیر مواد شیمیایی و غیرشیمیایی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد پنبه

صفحه 17-26

محمدحسین حدادی؛ روح اله فائز؛ مسعود محسنی؛ عمران عالیشاه


8. ارزیابی ماشین نیمه مکانیزه برداشت پنبه

صفحه 103-118

حسین رستمی؛ حسینعلی شمس آبادی؛ شهرام نوروزیه