دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-194 
8. بررسی روند گلدهی، رسیدگی و ابقاء غوزه در تراکم های مختلف ارقام پنبه

صفحه 119-136

ابوطالب عزیزی؛ حمید مدنی؛ موسی الرضا وفایی تبار؛ حسین حیدری شریف آباد؛ اسلام مجیدی هروان


11. اثرات کشت گلدانی، تاریخ کاشت و چین (برداشت) بر عملکرد پنبه‌ی رقم خرداد در اقلیم نیمه گرمسیری ارزوئیه

صفحه 163-178

حمید وکیل زاده انارکی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ محمدحسن شیرزادی؛ داود درویشی زیدآبادی