دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 15، اسفند 1399، صفحه 1-222 
اسید جیبرلیک و نقش آن در بازیایی و بهبود شاخص‌های رشدی بذور زوال یافته پنبه رقم ورامین

صفحه 19-34

10.22092/ijcr.2020.122293.1114

حسن ابراهیمی؛ سهیل پارسا؛ مجید جامی الاحمدی؛ علی راحمی کاریزکی؛ سید حسین حسینی


ارزیابی ارزش زراعی و مصرف (VCU) شش رقم خارجی پنبه در استان فارس(داراب)

صفحه 193-222

10.22092/ijcr.2021.352087.1156

آیدین حمیدی؛ سیاوش کریمی مزیدی؛ مهرداد اسماعیلی مزیدی؛ محمدعلی انصاری؛ شهاب سرافرازی؛ مسعود حکیمی؛ رابعه رضائیان؛ زرین منفرد؛ فاطمه خلقتی بنا؛ حسن ملکی زیارتی؛ کامران رهنما