نویسنده = قرنجیکی، عبدالرضا
بررسی تاثیر ضدعفونی بذور با برخی سموم و مواد غیر‌شیمیایی علیه بیماری‌ها و آفات اول فصل پنبه

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 181-192

محمد رضی نتاج؛ روح الله فائز؛ عبدالرضا قرنجیکی


غربالگری ژنوتیپ‎ های پنبه از نظر کارایی و پاسخ به پتاسیم با استفاده از تجزیه خوشه‎ ای

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 95-114

عبدالرضا قرنجیکی؛ اسماعیل دردی پور؛ عمران عالیشاه؛ فرشید قادری فر


بررسی کارآیی استفاده پتاسیم توسط ژنوتیپ های مختلف پنبه در دو خاک مختلف

دوره 4، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 1-16

صفورا شفایی؛ اسماعیل دردی پور؛ فرهاد خرمالی؛ فرشاد کیانی؛ عبدالرضا قرنجیکی


بهینه سازی مصرف کود نیتروژن و فاصله ردیف جهت افزایش عملکرد رقم پنبه گلستان درکشت دوم

دوره 4، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 47-60

عبدالقدیر قجری؛ عبدالرضا قرنجیکی؛ احمد دیه جی


تعیین دور و عمق مناسب آب آبیاری در کشت دوم پنبه

دوره 1، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 53-62

قربان قربانی نصرآباد؛ عبدالرضا قرنجیکی