نویسنده = قرنجیکی، عبدالرضا
غربالگری ژنوتیپ‎ های پنبه از نظر کارایی و پاسخ به پتاسیم با استفاده از تجزیه خوشه‎ ای

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 95-114

10.22092/IJCR.2018.117934

عبدالرضا قرنجیکی؛ اسماعیل دردی پور؛ عمران عالیشاه؛ فرشید قادری فر


بررسی کارآیی استفاده پتاسیم توسط ژنوتیپ های مختلف پنبه در دو خاک مختلف

دوره 4، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 1-16

10.22092/ijcr.2017.112853

صفورا شفایی؛ اسماعیل دردی پور؛ فرهاد خرمالی؛ فرشاد کیانی؛ عبدالرضا قرنجیکی


بهینه سازی مصرف کود نیتروژن و فاصله ردیف جهت افزایش عملکرد رقم پنبه گلستان درکشت دوم

دوره 4، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 47-60

10.22092/ijcr.2017.109249

عبدالقدیر قجری؛ عبدالرضا قرنجیکی؛ احمد دیه جی


تعیین دور و عمق مناسب آب آبیاری در کشت دوم پنبه

دوره 1، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 53-62

10.22092/ijcr.2013.100680

قربان قربانی نصرآباد؛ عبدالرضا قرنجیکی