تعداد مقالات: 107
1. بررسی پاسخ های دفاعی گیاهچه پنبه به الیسیتورهای قارچ تریکودرما

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-17

فاطمه آزاد دیسفانی؛ حمید روحانی؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ عصمت مهدیخانی مقدم


2. ارزیابی الگو و تاریخ کشت‌های مختلف بر عملکرد پنبه و طالبی در یک سامانه کشت مخلوط

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-11

مجید جعفرآقایی؛ امیر هوشنگ جلالی


3. تاثیر غلظت‎های مختلف‌ توکسین قارچ ورتیسیلیوم بر رشد نسبی کالوس‌ ارقام پنبه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-13

خجسته مهدویان؛ کمال قاسمی بزدی؛ حسین عباسپور


5. ردیابی آلودگی های فوزاریومی بذور پنبه با استفاده از صفات ریخت شناسی و نشانگر مولکولی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-24

علی اکبرزاده؛ مجتبی مرادزاده اسکندری؛ محمدرضا رمضانی مقدم؛ فاطمه آزاددیسفانی؛ احمد درخشان


6. اثر تاریخ کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط کشت رایج و کشت با فواصل ردیف خیلی کم

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-14

حسن باقرآبادی؛ محمد آرمین؛ اسماعیل فیله کش


7. تأثیر آبیاری با فاضلاب بر خصوصیات مورفولوژیک، اجزای عملکرد و محتوی عناصر سنگین بذر پنبه رقم ورامین در منطقه شهرری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-16

عباداله بانیانی؛ ابراهیم فراهانی؛ قربان قربانی نصرآباد


8. اثر زئولیت و آبیاری با پساب بر خصوصیات زراعی و عملکرد پنبه رقم ورامین

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-14

عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ محسن احمدی؛ یحیی چوپان


9. پایش عامل بیماری سوختگی باکتریایی پنبه و بررسی باکتری‌های گرم منفی رورست در بذر پنبه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-14

محمد رضی نتاج؛ غلام خداکرمیان


10. بررسی کارآیی استفاده پتاسیم توسط ژنوتیپ های مختلف پنبه در دو خاک مختلف

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-16

صفورا شفایی؛ اسماعیل دردی پور؛ فرهاد خرمالی؛ فرشاد کیانی؛ عبدالرضا قرنجیکی


11. عوامل موثر بر واکنش سطح زیرکشت پنبه در استان گلستان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-16

فردیس مهرگان؛ علی کرامت زاده؛ فرشید اشراقی؛ فرهاد شیرانی بیدآبادی


12. ارزیابی تمایز، یکنواختی و پایداری(DUS) ارقام رایج و جدید پنبه(Gossypium hirsutum L.and G. barbadense) با استفاده از خصوصیات ریخت شناختی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-25

آیدین حمیدی؛ کمال قاسمی بزدی؛ عبادا... بانیانی؛ محمدحسن حکمت؛ عمران عالیشاه؛ مرتضی عرب سلمانی؛ موسی الرضا وفایی تبار؛ علی اصغر میری؛ فردین خزائی


13. اثر متقابل قارچ Verticillium dahliae و نماتد Meloidogyne incognita در گیاه پنبه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-14

سعید نصراله نژاد؛ زکیه السادات محمدی؛ تانیا داوریان؛ عمران عالیشاه؛ عبدالحسین طاهری


14. اثرات تغذیه‌ای کیتوزان روی لاروهای سنین سوم و پنجم کرم غوزه پنبه، Helicoverpa armigera (Lep.; Noctuidae)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-22

سمیرا کمری حاجی شوره؛ محسن یزدانیان؛ محمد حسن سرایلو


15. مقایسه سیاست مبادله مجوزهای آبی در بین کشاورزان پنبه کار استان گلستان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 15-32

پری ناز جانسوز؛ جواد شهرکی؛ محمد عبدالحسینی


16. مدل‌سازی ریاضی ویژگی های گرمایی دانه پنبه کرک دار و بدون کرک در سه رقم جدید پنبه کاشمر، لطیف و خورشید در دماهای مختلف

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-32

رمضان ساوری؛ محسن آزادبخت؛ شهرام نوروزیه؛ علی متولی


17. تاثیر محلول پاشی عنصر روی و هورمون رشد اکسین بر شاخص‌های موفولوژیک و فیزیولوژیک رشد و برخی صفات الیاف سه رقم پنبه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 33-52

علیرضا کلیدری؛ موسی الرضا وفایی تبار؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی؛ حسین حیدیری شریف آباد


18. بررسی ریز‌ریخت‌شناسی و تشریحی ساختار بذر در دو رقم پنبه و اهمیت کاربرد آنها

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 33-48

مریم کلاهی؛ الهام فغانی؛ صادق قیصری


20. ارزیابی اثرات نحوه کاربرد علف‌کش ترفلان بر کنترل علف‌های هرز در روش‌های مختلف خاک‌ورزی‌ در پنبه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 53-74

مهسا سماواتیان؛ محمد برزعلی؛ زهرا رفیعی کوهرودی


21. بررسی تاثیر آب مغناطیسی و سطوح مختلف شوری بر ظهور گیاهچه پنبه رقم ورامین در کاشمر

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 75-90

میثم عابدین پور؛ ابراهیم روحانی؛ قربان قربانی نصرآباد


22. ارزیابی خلوص ژنتیکی بذر پنبه رقم ورامین با استفاده از خصوصیات ریخت شناختی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 75-90

آیدین حمیدی؛ جعفر رضازاده؛ ویکتوریا عسکری؛ فرشاد حسن پور؛ فرزاد مقیمیان؛ محمدرضا جزایری نوش آبادی؛ عباداله بانیانی


23. بررسی کارایی استفاده از سه نوع کولتیواتور به صورت انفرادی و ترکیبی و زمان کاربرد آن‌ها در مزارع پنبه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 91-108

محمد علی به آئین؛ محمد فریدون پور؛ محمدحسن حکمت


24. ارزیابی برخی از واکنشهای فیزیولوژیک ارقام حساس و متحمل پنبه در شرایط تنش خشکی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 91-108

حمید رضا مهر آبادی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ محمد رضا رمضانی مقدم


25. تعیین کارایی و بهره‌وری انرژی در سامانه‌های خاک‌ورزی حفاظتی به‌منظور تهیه الیاف از پنبه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 109-125

فریدون کشاورزپور لنبر؛ یحیی عجب شیرچی؛ محمدعلی میسمی