بررسی پاسخ های دفاعی گیاهچه پنبه به الیسیتورهای قارچ تریکودرما

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-17

10.22092/ijcr.2014.100641

فاطمه آزاد دیسفانی؛ حمید روحانی؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ عصمت مهدیخانی مقدم


تاثیر غلظت‎های مختلف‌ توکسین قارچ ورتیسیلیوم بر رشد نسبی کالوس‌ ارقام پنبه

دوره 1، شماره 2، آبان 1392، صفحه 1-13

10.22092/ijcr.2013.100688

خجسته مهدویان؛ کمال قاسمی بزدی؛ حسین عباسپور


ردیابی آلودگی های فوزاریومی بذور پنبه با استفاده از صفات ریخت شناسی و نشانگر مولکولی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-24

10.22092/ijcr.2019.116053.1098

علی اکبرزاده؛ مجتبی مرادزاده اسکندری؛ محمدرضا رمضانی مقدم؛ فاطمه آزاددیسفانی؛ احمد درخشان


اثر زئولیت و آبیاری با پساب بر خصوصیات زراعی و عملکرد پنبه رقم ورامین

دوره 5، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 1-14

10.22092/ijcr.2018.116830

عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ محسن احمدی؛ یحیی چوپان


بررسی کارآیی استفاده پتاسیم توسط ژنوتیپ های مختلف پنبه در دو خاک مختلف

دوره 4، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 1-16

10.22092/ijcr.2017.112853

صفورا شفایی؛ اسماعیل دردی پور؛ فرهاد خرمالی؛ فرشاد کیانی؛ عبدالرضا قرنجیکی


عوامل موثر بر واکنش سطح زیرکشت پنبه در استان گلستان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 1-16

10.22092/ijcr.2017.109246

فردیس مهرگان؛ علی کرامت زاده؛ فرشید اشراقی؛ فرهاد شیرانی بیدآبادی


ارزیابی تمایز، یکنواختی و پایداری(DUS) ارقام رایج و جدید پنبه(Gossypium hirsutum L.and G. barbadense) با استفاده از خصوصیات ریخت شناختی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 1-25

10.22092/IJCR.2016.106767

آیدین حمیدی؛ کمال قاسمی بزدی؛ عبادا... بانیانی؛ محمدحسن حکمت؛ عمران عالیشاه؛ مرتضی عرب سلمانی؛ موسی الرضا وفایی تبار؛ علی اصغر میری؛ فردین خزائی


اثر متقابل قارچ Verticillium dahliae و نماتد Meloidogyne incognita در گیاه پنبه

دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-14

10.22092/ijcr.2016.106069

سعید نصراله نژاد؛ زکیه السادات محمدی؛ تانیا داوریان؛ عمران عالیشاه؛ عبدالحسین طاهری


اثرات تغذیه‌ای کیتوزان روی لاروهای سنین سوم و پنجم کرم غوزه پنبه، Helicoverpa armigera (Lep.; Noctuidae)

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-22

10.22092/ijcr.2020.125605.1123

سمیرا کمری حاجی شوره؛ محسن یزدانیان؛ محمد حسن سرایلو


بررسی کارآیی ترکیبات بیولوژیک براساس Bacillus subtilis در کنترل بیماری مرگ گیاهچه پنبه ناشی از Fusarium solani

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-16

10.22092/ijcr.2018.115492.1092

سمیه صادقی؛ مجتبی مرادزاده اسکندری؛ فاطمه ازاددیسفانی؛ احمد درخشان


مقایسه سیاست مبادله مجوزهای آبی در بین کشاورزان پنبه کار استان گلستان

دوره 5، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 15-32

10.22092/ijcr.2018.116831

پری ناز جانسوز؛ جواد شهرکی؛ محمد عبدالحسینی


تاثیر محلول پاشی عنصر روی و هورمون رشد اکسین بر شاخص‌های موفولوژیک و فیزیولوژیک رشد و برخی صفات الیاف سه رقم پنبه

دوره 5، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 33-52

10.22092/IJCR.2018.116832

علیرضا کلیدری؛ موسی الرضا وفایی تبار؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی؛ حسین حیدیری شریف آباد


بررسی تاثیر آب مغناطیسی و سطوح مختلف شوری بر ظهور گیاهچه پنبه رقم ورامین در کاشمر

دوره 5، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 75-90

10.22092/ijcr.2018.116834

میثم عابدین پور؛ ابراهیم روحانی؛ قربان قربانی نصرآباد


ارزیابی خلوص ژنتیکی بذر پنبه رقم ورامین با استفاده از خصوصیات ریخت شناختی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 75-90

10.22092/ijcr.2017.115571

آیدین حمیدی؛ جعفر رضازاده؛ ویکتوریا عسکری؛ فرشاد حسن پور؛ فرزاد مقیمیان؛ محمدرضا جزایری نوش آبادی؛ عباداله بانیانی