موضوعات = علمی- پژوهشی
ارزیابی آزمایشگاهی و میدانی مقاومت دو لاین وارداتی پنبه تراریخته مقاوم به آفت کرم غوزه پنبه

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 109-124

10.22092/ijcr.2021.341483.1141

محمود جوکار؛ قربانعلی روشنی؛ سید جلال میر قاسمی؛ بهزاد قره یاضی


واکنش زراعی ارقام و هیبریدهای مختلف پنبه به تغییر تراکم بوته در واحد سطح

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 189-208

10.22092/ijcr.2021.352791.1160

سپیده جلیلیان؛ حمید مدنی؛ موسی الرضا وفایی تبار؛ نورعلی ساجدی


بررسی عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در سیستم های کشت نشایی ومستقیم بذر در شرایط آب و هوایی گرگان

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 209-230

10.22092/ijcr.2021.355695.1174

محمد رضایی؛ محمدرضا داداشی؛ حسن مختارپور؛ حسین عجم نوروزی


ارزیابی الگوی کاشت برعملکرد و کیفیت برداشت مکانیزه ارقام کلاستر پنبه

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 231-234

10.22092/ijcr.2020.109150.1076

سعید سلطانی؛ شهرام نوروزیه؛ محمد رضا زنگی؛ پریسا هروی