موضوعات = علمی- پژوهشی
واکنش عملکرد و روند تجمع زیست‌توده ارقام جدید پنبه به تراکم

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 1-22

محمد برزعلی؛ فاطمه دینکو


ارزیابی آزمایشگاهی و میدانی مقاومت دو لاین وارداتی پنبه تراریخته مقاوم به آفت کرم غوزه پنبه

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 109-124

محمود جوکار؛ قربانعلی روشنی؛ سید جلال میر قاسمی؛ بهزاد قره یاضی


واکنش زراعی ارقام و هیبریدهای مختلف پنبه به تغییر تراکم بوته در واحد سطح

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 189-208

سپیده جلیلیان؛ حمید مدنی؛ موسی الرضا وفایی تبار؛ نورعلی ساجدی


بررسی عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در سیستم های کشت نشایی ومستقیم بذر در شرایط آب و هوایی گرگان

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 209-230

محمد رضایی؛ محمدرضا داداشی؛ حسن مختارپور؛ حسین عجم نوروزی


ارزیابی الگوی کاشت برعملکرد و کیفیت برداشت مکانیزه ارقام کلاستر پنبه

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 231-234

سعید سلطانی؛ شهرام نوروزیه؛ محمد رضا زنگی؛ پریسا هروی