نمایه نویسندگان

آ

 • آبیار، نورمحمد سنجش منافع اقتصادی پروژه های تحقیقاتی پنبه (مطالعه موردی پروژه های تحقیقاتی خراسان رضوی) [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 143-160]

ا

 • احمد پور برازجانی، محمود سنجش منافع اقتصادی پروژه های تحقیقاتی پنبه (مطالعه موردی پروژه های تحقیقاتی خراسان رضوی) [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 143-160]
 • اژدری مقدم، مهدی ارزیابی اثرات کشت پنبه بر میزان عرضه و تقاضای منابع آب مناطق جنوب شرقی ایران تحت سناریوهای تغییر اقلیم [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 23-44]
 • اسکندری، مهناز تعیین نیازهای رویشی خاک و زمین‎نما برای پنبه به منظور استفاده در ارزیابی تناسب سرزمین [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 69-88]

ب

 • بذرافشان، ام البنین ارزیابی تجارت آب مجازی و ارزش اقتصادی آب در پنبه‌ی فاریاب در ایران [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 125-142]
 • برزعلی، محمد واکنش عملکرد و روند تجمع زیست‌توده ارقام جدید پنبه به تراکم [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]

پ

 • پارسا، سهیل بررسی اثر ضدعفونی بر جوانه‌زنی، بنیه بذر و ظهور گیاهچه در گلخانه چهار رقم پنبه(Gossypium hirsutum L.) [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 45-68]

ج

 • جامی الاحمدی، مجید بررسی اثر ضدعفونی بر جوانه‌زنی، بنیه بذر و ظهور گیاهچه در گلخانه چهار رقم پنبه(Gossypium hirsutum L.) [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 45-68]
 • جعفری، لیلا تأثیر تاریخ و نحوه کاشت بر ویژگی‌های رویشی و عملکرد پنبه در منطقه داراب [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 89-108]
 • جلیلیان، سپیده واکنش زراعی ارقام و هیبریدهای مختلف پنبه به تغییر تراکم بوته در واحد سطح [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 189-208]
 • جوکار، محمود ارزیابی آزمایشگاهی و میدانی مقاومت دو لاین وارداتی پنبه تراریخته مقاوم به آفت کرم غوزه پنبه [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 109-124]

چ

 • چکانی، ام البنین ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و مکانیسم‌های فیزیولوژیکی بذر پنبه استحصالی از تنش‌های آبی [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 161-188]

ح

 • حمیدی، آیدین بررسی اثر ضدعفونی بر جوانه‌زنی، بنیه بذر و ظهور گیاهچه در گلخانه چهار رقم پنبه(Gossypium hirsutum L.) [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 45-68]
 • حمیدیان پور، محسن ارزیابی اثرات کشت پنبه بر میزان عرضه و تقاضای منابع آب مناطق جنوب شرقی ایران تحت سناریوهای تغییر اقلیم [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 23-44]

د

 • داداشی، محمدرضا ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و مکانیسم‌های فیزیولوژیکی بذر پنبه استحصالی از تنش‌های آبی [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 161-188]
 • داداشی، محمدرضا بررسی عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در سیستم های کشت نشایی ومستقیم بذر در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 209-230]
 • دینکو، فاطمه واکنش عملکرد و روند تجمع زیست‌توده ارقام جدید پنبه به تراکم [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]

ر

 • رضایی، محمد بررسی عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در سیستم های کشت نشایی ومستقیم بذر در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 209-230]
 • روشنی، قربانعلی تعیین نیازهای رویشی خاک و زمین‎نما برای پنبه به منظور استفاده در ارزیابی تناسب سرزمین [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 69-88]
 • روشنی، قربانعلی ارزیابی آزمایشگاهی و میدانی مقاومت دو لاین وارداتی پنبه تراریخته مقاوم به آفت کرم غوزه پنبه [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 109-124]

ز

 • زارعیان، غلامرضا تعیین نیازهای رویشی خاک و زمین‎نما برای پنبه به منظور استفاده در ارزیابی تناسب سرزمین [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 69-88]
 • زمانی، یاسین ارزیابی اثرات کشت پنبه بر میزان عرضه و تقاضای منابع آب مناطق جنوب شرقی ایران تحت سناریوهای تغییر اقلیم [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 23-44]
 • زین الدینی میمند، علی تعیین نیازهای رویشی خاک و زمین‎نما برای پنبه به منظور استفاده در ارزیابی تناسب سرزمین [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 69-88]
 • زنگی، محمد رضا ارزیابی الگوی کاشت برعملکرد و کیفیت برداشت مکانیزه ارقام کلاستر پنبه [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 231-234]

س

 • ساجدی، نورعلی واکنش زراعی ارقام و هیبریدهای مختلف پنبه به تغییر تراکم بوته در واحد سطح [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 189-208]
 • سیدجلالی، سیدعلیرضا تعیین نیازهای رویشی خاک و زمین‎نما برای پنبه به منظور استفاده در ارزیابی تناسب سرزمین [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 69-88]
 • سلطانی، سعید ارزیابی الگوی کاشت برعملکرد و کیفیت برداشت مکانیزه ارقام کلاستر پنبه [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 231-234]
 • سهرابی مشک آبادی، برهان ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و مکانیسم‌های فیزیولوژیکی بذر پنبه استحصالی از تنش‌های آبی [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 161-188]

ض

 • ضیایی، سامان سنجش منافع اقتصادی پروژه های تحقیقاتی پنبه (مطالعه موردی پروژه های تحقیقاتی خراسان رضوی) [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 143-160]

ع

 • عباسی قلعه نو، آرزو بررسی اثر ضدعفونی بر جوانه‌زنی، بنیه بذر و ظهور گیاهچه در گلخانه چهار رقم پنبه(Gossypium hirsutum L.) [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 45-68]
 • عجم نوروزی، حسین ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و مکانیسم‌های فیزیولوژیکی بذر پنبه استحصالی از تنش‌های آبی [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 161-188]
 • عجم نوروزی، حسین بررسی عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در سیستم های کشت نشایی ومستقیم بذر در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 209-230]

ف

 • فغانی، الهام ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و مکانیسم‌های فیزیولوژیکی بذر پنبه استحصالی از تنش‌های آبی [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 161-188]

ق

 • قاسم زاده گنجه ای، محمد تعیین نیازهای رویشی خاک و زمین‎نما برای پنبه به منظور استفاده در ارزیابی تناسب سرزمین [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 69-88]
 • قره یاضی، بهزاد ارزیابی آزمایشگاهی و میدانی مقاومت دو لاین وارداتی پنبه تراریخته مقاوم به آفت کرم غوزه پنبه [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 109-124]

م

 • محمدی، حمید سنجش منافع اقتصادی پروژه های تحقیقاتی پنبه (مطالعه موردی پروژه های تحقیقاتی خراسان رضوی) [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 143-160]
 • مختارپور، حسن بررسی عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در سیستم های کشت نشایی ومستقیم بذر در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 209-230]
 • مدنی، حمید واکنش زراعی ارقام و هیبریدهای مختلف پنبه به تغییر تراکم بوته در واحد سطح [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 189-208]
 • میر قاسمی، سید جلال ارزیابی آزمایشگاهی و میدانی مقاومت دو لاین وارداتی پنبه تراریخته مقاوم به آفت کرم غوزه پنبه [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 109-124]
 • منصوریان، نجم الدین سنجش منافع اقتصادی پروژه های تحقیقاتی پنبه (مطالعه موردی پروژه های تحقیقاتی خراسان رضوی) [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 143-160]

ن

 • نویدی، میرناصر تعیین نیازهای رویشی خاک و زمین‎نما برای پنبه به منظور استفاده در ارزیابی تناسب سرزمین [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 69-88]
 • نوروزیه، شهرام ارزیابی الگوی کاشت برعملکرد و کیفیت برداشت مکانیزه ارقام کلاستر پنبه [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 231-234]

و

 • وفایی تبار، موسی الرضا واکنش زراعی ارقام و هیبریدهای مختلف پنبه به تغییر تراکم بوته در واحد سطح [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 189-208]

ه

 • هاشمی منفرد، سیدآرمان ارزیابی اثرات کشت پنبه بر میزان عرضه و تقاضای منابع آب مناطق جنوب شرقی ایران تحت سناریوهای تغییر اقلیم [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 23-44]
 • هروی، پریسا ارزیابی الگوی کاشت برعملکرد و کیفیت برداشت مکانیزه ارقام کلاستر پنبه [دوره 9، شماره 1، 1400، صفحه 231-234]

ی