کلیدواژه‌ها = پنبه
ارزیابی آزمایشگاهی و میدانی مقاومت دو لاین وارداتی پنبه تراریخته مقاوم به آفت کرم غوزه پنبه

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 109-124

محمود جوکار؛ قربانعلی روشنی؛ سید جلال میر قاسمی؛ بهزاد قره یاضی


ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و مکانیسم‌های فیزیولوژیکی بذر پنبه استحصالی از تنش‌های آبی

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 161-188

ام البنین چکانی؛ الهام فغانی؛ محمدرضا داداشی؛ حسین عجم نوروزی؛ برهان سهرابی مشک آبادی


واکنش زراعی ارقام و هیبریدهای مختلف پنبه به تغییر تراکم بوته در واحد سطح

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 189-208

سپیده جلیلیان؛ حمید مدنی؛ موسی الرضا وفایی تبار؛ نورعلی ساجدی


ارزیابی نقش همزیستی مایکوریزا در فعالیت فیزیولوژیکی سه رقم پنبه در شوری‌های مختلف

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 103-118

الهام مقیسه؛ الهام فغانی؛ شادمان شکروی؛ مریم کلاهی


بررسی روند گلدهی، رسیدگی و ابقاء غوزه در تراکم های مختلف ارقام پنبه

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 119-136

ابوطالب عزیزی؛ حمید مدنی؛ موسی الرضا وفایی تبار؛ حسین حیدری شریف آباد؛ اسلام مجیدی هروان


اثرات کشت گلدانی، تاریخ کاشت و چین (برداشت) بر عملکرد پنبه‌ی رقم خرداد در اقلیم نیمه گرمسیری ارزوئیه

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 163-178

حمید وکیل زاده انارکی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ محمدحسن شیرزادی؛ داود درویشی زیدآبادی


بررسی اثر محلول پاشی سولفات منیزیم و اوره بر عملکرد، خصوصیات کمی و بهبود قرمزی رنگ برگ در دو رقم پنبه

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 179-194

محمودرضا رمضانپور؛ قربانعلی روشنی؛ ساره رجبی اگره


ارزیابی شاخص‌های تحمل به شوری در ژنوتیپ‌های پنبه با استفاده از روش GGE biplot

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 23-42

محسن فتحی سعدآبادی؛ سید جلال میرقاسمی


اثر تاریخ کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط کشت رایج و کشت با فواصل ردیف خیلی کم

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-14

حسن باقرآبادی؛ محمد آرمین؛ اسماعیل فیله کش


اثر برگ ریز بر صفات کمی و کیفی ارقام پنبه

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 57-68

شهرام نوروزیه


ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف پنبه نسبت به سفید‌بالک Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) در منطقه گرمسار

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 99-110

زیبا حسن آبادی؛ علیرضا عسکریان زاده؛ علی نادری عارفی


تاثیر آبیاری و سیستم کشت بر پارامترهای مورفولوژیکی و عملکرد دو رقم پنبه

دوره 6، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 43-54

سعید خواجه دنگلانی؛ حسین عجم نوروزی؛ قربان قربانی نصرآباد؛ محمد رضا داداشی


عملکرد پنبه و برخی از ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک در مقابل روش های مختلف خاک وررزی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 55-74

مریم نوروزی قلی آباد؛ حسینعلی شمس آبادی؛ شهرام نوروزیه


تعیین ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی هفت ژنوتیپ‌ پنبه با استفاده از تلاقی دای الل

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 17-30

سیدیعقوب سیدمعصومی؛ عمران عالیشاه


تعیین نیرو و انرژی لازم برای جداسازی غوزه چهار رقم پنبه

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 81-94

مهشید جهانیان؛ محسن آزادبخت؛ علی اصغری؛ شهرام نوروزیه